اطلاعیه

شناسایی محیط های رسوبی در دوران مختلف زمین شناسی دارای یک سری مراحل و زیر ساخت های مخصوص است که در هر دوره زمین شناسی می توان بر اساس داده ها و روش های مخصوص محیط رسوبی مربوطه را شناسایی و مورد ارزیابی قرار داد