اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : علی اصغر
نام خانوادگی : صادقی
سمت : کارشناس تهیه نقشه های زمین شناسی
شماره همراه : 021-64592455