اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : حمید رضا
نام خانوادگی : مصفی
سمت : مدیر گروه محیط رسوبی دیرینه
شماره همراه : 021-64592353