اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : بهنام
نام خانوادگی : پاشازاده
سمت : کارشناس تهیه نقشه های زمین شناسی کواترنری
شماره همراه : 02164592455
پست الکترونیکی : pashazadeh1360@gmail.com