نام نویسنده : حمید رضا مصفی
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:25000 مجن
شرح مختصر :
نقشه حاضر به درخواست استانداری سمنان و به دلیل اهمیت بخش مجن از توابع شهرستان بسطام جهت تهیه برگزیده شده است.
در این محدوده، واحد های سنگی مربوط به قلمرو ساختاری - رسوبی البرز دارای رخنمون بوده و کهن ترین آن ها به سن تریاس میانی- پسین و متعلق به سازند الیکا می باشند. پس از این، واحد های سنگ چینه ای دیگری از دوران میانه زیستی شامل سازند های شمشک (ژوراسیک پیشین)، دلیچای (ژوراسیک میانی)، لار (ژوراسیک پسین) و آهک های کرتاسه با رخنمون های گسترده ای دیده می شوند. این واحدها تماس و گذر نسبتا" سالمی با یکدیگر دارند.
از دوران نوزیستی، نهشته های کنگلومرائی و ماسه سنگی منسوب به سازند فجن (پالئوسن)، سنگ های آهکی و مارنی معادل سازند زیارت (ائوسن زیرین) و سنگ های آذرآواری ائوسن میانی معروف به سازند کرج سهمی از رخنمون ها را به خود اختصاص داده اند.
در انتها واحد های کواترنری مانند اغلب مناطق، با عوارضی چون پادگانه های آبرفتی کهن و جوان، آبرفت های رودخانه ای و مصالح مخروط افکنه ای و واریزه ای مشخص می گردد.
زمین شناسی ساختمانی منطقه همانگونه که قابل پیش بینی است قدری پیچیده بوده و متاثر از زمینساخت البرز شرقی است. مهمترین ساختار های منطقه گسل ها هستند. گسل های متعددی در این ناحیه عمل کرده اند که اغلب دارای سازوکار امتدادلغز می باشند ولی با این حال مؤلفه امتدادلغز این گسل ها محض نبوده و با مؤلفه ای از حرکت شیبی همراهی می شود.