نام نویسنده : هیراد ندیم
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:250000 ولشت
شرح مختصر :
ورقه یک بیست و پنج هزارم دریاچه ولشت با مختصات طولهای جغرافیایی خاوری تا و عرضهای جغرافیایی شمالی تا در جنوب چهارگوش ورقه یکصد هزارم چالوس (جنوب شهرستان چالوس در دامنه شمالی رشته کوههای البرز) جای دارد. برداشت های زمین شناسی و صحرایی آن در تابستان و پائیز سال 1385 انجام شد. منطقه مورد بحث در بخش شمال باختر رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده است.بیش از 3/2 گستره برگه را درختان و گیاهان جنگلی پوشانده اند.