نام نویسنده : هیراد ندیم
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:25000 کاشی دار
شرح مختصر :
برگه زمین شناسی کاشی دار حدودا در مرزبین دو استان سمنان و گلستان ، با وسعتی معادل 170 کیلومترمربع در حدود 70 کیلومتری جنوب خاور شهرستان آزادشهر در مسیر جاده تیل آباد به تلو بین قرار دارد. این برگه که بخشی از ورقه1:100000 ری آباد میباشد، بر اساس تقسیم بندی اشتوکلین1968 در پهنه البرز خاوری جای گرفته است.واحد های سنگی تشکیل دهنده این پهنه از زمان پالئوزوئیک زیرین با سازند باروت آغاز گشته وتا عهد حاضر (کواترنری) به همراه نبود بسیاری از واحد های سنگ چینه ای ادامه پیدا میکند. با توجه به اینکه منطقه مورد بررسی تحت تاثیر عملکرد شدید فاز های تکتونیکی بوده ارتباط اکثر واحدهای سنگی موجود گسله میباشد و به سختی میتوان یک ردیف منظم رسوبی را در منطقه ارزیابی نمود بطوریکه اکثر واحدهای سنگی در مرز های فوقانی وتحتانی ارتباط عادی ندارند وعملکرداین گسله ها باعث حذف کامل واحد یا بخشهایی از آن گردیده اند.
ساز و کار و نحوه جنبش گسلهای اصلی را، به صورت حرکت راندگی اولیه و سپس راستا لغز می توان تقسیم بندی کرد. نحوه عملکرد گسلها را می توان به فازهای پیشین زمین ساختی نسبت دادکه با توجه به رخنمون واحد های کهن همانند سازند باروت در مجاور واحد های جوانتر قابل بررسی است.