نام نویسنده : هیراد ندیم
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:100000شیروان
شرح مختصر :
مربوط به شهر سیروان در خراسان شمالی