نام نویسنده : علی اصغر صادقی
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:100000 ورامین
شرح مختصر :
گستره ای از بخش جنوب خاوری استان تهران را در بر دارد و تنها رودخانه مهم و پر آبی در شهرستان جریان دارد جاجرود است که از ارتفاعات خوسنگ کوه سرچشمه میگیرد.
منطقه از دو بخش هموار وکوه پدید آمده است . کوهها در نتیجه فرآیند ساختاری بویژه چین خوردگی رسوبات نئوژن و پالئوژن بوجود آمده اند. که از نظر تقسیمات ساختاری در پهنه ایران مرکزی قرار گرفته است.
این واحدهای سنگی متشکل از گدازه و آذر آواریها ائوسن / رسوبات آواری و مارنی و سنگهای آتشفشانی الیگوسن/سنگ آهک ومارن و گچ الیگوسن / مارن سنگ آهک- ماسه سنگ کنگلومراو گچ میوسن/ کنگلومرا و مارنهای پلیوسن است.