نام نویسنده : علی اصغر صادقی
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:100000 زنجان
شرح مختصر :
شهر زنجان مرکز استان زنجان در حاشیه خاوری و جنوب ورقه جای دارد.مهمترین رودخانه زنجان رود است که در این محدوده سنگهای دگرگونه پرکامبرین –نهشته های آواری سازندکهر –واحد ریولیتی قره داش و نهشته های آواری_کربناته پرکامبرین بالایی _پالئوزوئیک زیرین که نهشته های سازند بایندور- سازند سلطانیه-سازند باروت- سازند زایگون را دربر میگیرد.
نهشته های پالئوزوئیک که سازند لالون-سازند میلا و نهشته های مزوزوئیک (سازند شمشکو سازند لار)و نهشته های ترسیر / کنگومرا فجن/سازند کرج و نهشته های الیگوسن و پلیو_پلیئستوسن و نهشته های کواترنری و توده های نفوذی مانند گرانیت دوران را دربر میگیرد.