پيشگفتار

 

روش تهيه نقشههاى زمين‌شناسى با مقياس يکصد هزارم، در راستاى استقرار سامانه مديريت کيفيت، بر اساس گواهينامه ايزو 9001، ويرايش 2000 تدوين شده است؛ و هدف آن تضمين کيفيت نقشه‌هاى زمين‌شناسى است. اين روش با بهره‌گيرى از تجربه پنجاه ساله سازمان زمين‌شناسى در امر تحقيقات و نقشه‌بردارى زمين‌شناسى تدوين شده است. در اين نوشته تمامى مراحل فرآيند تهيه نقشه، توصيف و مسئوليت هر يک از اعضاى سازمان در امر تهيه نقشههاى زمين‌شناسى با مقياس يکصد هزارم، تفکيک و معرفى شده است. تجديد نظر و به روز نمودن استانداردهاى قديمى مربوط به عمليات صحرايى، بررسى‌هاى آزمايشگاهى، کارهاى دفترى و اراىه برنامه زمانى جديد، با توجه به اهداف سازمان، از ديگر ويژگىهاى روش حاضر به شمار مى‌آيد. تدوين روشهاى اجرايى براى اطمينان از کيفيت نقشه‌ها و کنترل محصولات نامنطبق، از امتيازات اين روش هستند. نخستين بار، پرسشنامه‌اى براى ارزيابى يکنواخت و کمى نقشه‌هاى زمين شناسى و گزارش همراه آنها قبل از چاپ نهايى و پرسشنامه‌اى جهت تعيين ميزان رضايت مشترى از ارزش علمى اين محصول در روش تهيه نقشههاى زمين‌شناسى با مقياس يکصد هزارم گنجانده شده است.

تدوين روش تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس يکصد هزارم، با يارى کارشناسان سازمان زمين شناسى کشور، ميسر شده است، که جهت ارج نهادن به تلاش آنها نام برخى از همکاران در ابتداى گزارش آورده شده است. از معاونت و مديريت محترم زمين‌شناسى و نماينده محترم مديريت در QMS، به جهت حمايت و اراىه روشهاى گره ‌گشا سپاسگزارم. بدون راهنمايىهاى مهندس سيد ‌مرآت معين‌آزاد‌تهرانى، تدوين روش ميسر نبود؛ که به اين وسيله تلاش ايشان را ارج مى‌گذارم.