- اقدام اصلاحى و اقدام پيشگيرانه

همانگونه که در بند 6 اشاره شد، فرآيند تهيه نقشه در سازمان در مراحل مختلف کنترل مى‌شود. و در صورت پيدايش عدم انطباق، از ادامه روند تهيه نقشه جلوگيرى به عمل آمده و اصلاحات لازم در جهت ايجاد انطباق صورت مى‌گيرد. در صورتى‌که عدم انطباق بنا به تشخيص کنترل کننده (ناظر علمى، مشاوران علمى و يا داوران نقشه) نياز به اقدام جهت از بين بردن ريشه‌هاى ايجاد عدم انطباق داشته باشد، اقدام اصلاحى صورت پذيرفته و سوابق اقدامات انجام شده در فرم بررسى اقدام اصلاحى و يا پيشگيرانه ثبت مى‌شود. همچنين در صورت تشخيص عدم انطباق بالقوه، توسط هر يک از کارشناسان دخيل در امر تهيه نقشه و نياز به اقدام جهت جلوگيرى از وقوع عدم انطباق نيز، از فرم مذکور، جهت ارايه نظرات و اقدامات پيشگيرانه استفاده مى‌شود؛ که در هر دو مورد، پس از ترتيب اثر توسط اقدام کننده، اثر بخشى اقدامات اصلاحى و پيشگيرانه مورد پايش قرار مى‌گيرد. افزون بر نتايج شوراى ارزيابى انتشارات سازمان، نظر مشتريان طى پرسشنامه‌ى بررسى رضايت مشترى، دستورالعمل W-11-RG، در مورد محصول نهايى نيز مبنايى جهت طراحى اقدامات اصلاحى يا پيشگيرانه است.

 

8- شناسايى و رديابى

هر نقشه زمين‌شناسى به وسيله نام و يک شماره منحصر به فرد چهار رقمى قابل شناسايى است، به دستورالعمل شماره W-01-RG نگاه کنيد. نام گروه زمين شناسى مسئول تهيه نقشه، شامل زمين شناس مسئول، زمين شناس همراه، مشاوران علمى، ناظر علمى، ديرينه شناسان و سنگ‌شناسان، در زير و سمت چپ نقشه زمين شناسى و نام گروه کارتوگرافى مسئول چاپ نقشه و سال چاپ نقشه در زير و سمت راست نقشه زمين شناسى درج مى‌شود. با توجه به نام و موقعيت سازمانى هر کدام از مسئولين تهيه و چاپ نقشه، و با توجه به نحوه بايگانى اطلاعات نقشه‌ها، بند 10، مدارک نقشه زمين شناسى قابل رديابى و شناسايى است.

 

9- مستندات

شامل موارد زير است:

 

رديف

عنوان سند

شماره سند

1

نامگذارى نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

W-01-RG

2

تعيين مسئوليت اعضاى گروه زمين‌شناسى

W-02-RG

3

برنامه زمان بندى مراحل مختلف تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

W-03-RG

4

برنامه کار و مطالعات در مرحله برنامه ‌ريزى و گرد‌آورى دانسته‌ها

W-04-RG

5

برنامه کار روى زمين و عمليات صحرايى

W-05-RG

6

الگوى عمليات آزمايشگاهى

W-06-RG

7

جزييات نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

W-07-RG

8

استاندارد نوشته‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

W-08-RG

9

نحوه نگارش گزارش حاشيه در نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

W-09-RG

10

ارزيابى علمى نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

W-10-RG

11

ارزيابى ميزان رضايت مشترى

W-11-RG

12

فرم درخواست مطالعه پتروگرافى (سنگ نگارى) نمونه

F-01- RG

13

فرم درخواست مطالعه فسيل شناسى نمونه

F-02- RG

14

فرم درخواست مطالعه کانى شناسى(کانى نگارى، XRD و مايکروپروپ) نمونه‌ها

F-03- RG

15

فرم درخواست تجزيه شيميايى (XRF، ICP، شيمى تر و اتميک ابزوربشن) نمونه‌ها

F-04- RG

16

فرم کنترل کيفيت اطلاعات خريدارى شده

F-05- RG

17

فرم کنترل کيفيت عمليات صحرايى

F-06- RG

18

فرم کنترل کيفيت نتايج آزمايشگاهى

F-07- RG

19

فرم ارزيابى علمى نقشه‌هاى زمين‌شناسى با مقياس 000,100: 1

F-08- RG

20

فرم ارزيابى ميزان رضايت مشترى

F-09- RG

 

10- سوابق

مدارک نقشه‌هاى زمين شناسى 000,100: 1 به گونه زير بايگانى مى‌شوند:

         °           عکس‌هاى هوايى، نقشه‌هاى توپوگرافى و عکس-نقشه ماهوارهاى توسط زمين شناس مسئول نگهدارى مى‌شود.

     °      دفترچه برداشت‌هاى صحرايى که همه اطلاعات حاصل از برداشتهاى صحرايى در آن يادداشت شده‌ است، توسط زمين شناس مسئول و در پرونده نقشه نگهدارى مى‌شود.

     °      نتايج عمليات آزمايشگاهى، سنگ‌نگارى، ديرينه شناسى، تجزيه شيميايى و کانى شناسى، در دو نسخه نگهدارى مى‌شود؛ نسخه اول به همراه تمام مدارک نقشه زمين شناسى توسط زمين شناس مسئول و در پرونده نقشه زمين شناسى بايگانى مى‌شود. نسخه دوم اطلاعات ياد شده به همراه نمونههاى مطالعه شده آزمايشگاهى، شامل مقاطع نازک سنگ ‌نگارى و ديرينه شناسى، باقيمانده پودر نمونهها، مقاطع نازک-صيقلى و کانى شناسى، توسط واحدهاى مطالعه کننده، دست کم تا يک سال پس از تاريخ مطالعه نگهدارى مىشود.

نقشه اوليه يا دست رنگ، تا يک سال پس از چاپ نهايى نقشه زمين شناسى، در گروه کارتوگرافى نگهدارى مى‌شود.