- روش تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى با مقياس 000,100: 1

هر نقشه زمين شناسى با مقياس 000,100: 1 توسط يک گروه زمين شناسى تهيه مى‌شود. گروه زمين شناسى شامل يک يا دو نفر به عنوان زمين شناس مسئول و يک يا دو نفر زمين شناس همراه است. در برخى موارد يک يا چند نفر زمين شناس با تجربه به عنوان مشاور علمى و يا يک نفر به عنوان ناظر علمى، گروه ياد شده را همراهى مىکنند. مسئول تهيه نقشه زمين شناسى توسط رييس گروههاى سنگ شناسى يا چينه شناسى انتصاب، و توسط مديريت امور و معاونت زمين شناسى تاييد مى‌شود.

براى آگاهى از مسئوليت اعضاى گروه زمين شناسى که به صورت چارت ماتريسى خارج از چارت وظيفه‌اى در گروه تهيه نقشه فعاليت دارند، به دستور العمل W-02-RG مراجعه کنيد. مسئول گروه پس از انتخاب ديگر اعضاى گروه، بررسى‌هاى زمين شناسى مربوط به تهيه نقشه و گزارش زمين شناسى با مقياس 000,1:100 را که مرکب از سه مرحله زير مى باشد، آغاز مى‌کند:

        ·           مرحله برنامه ريزى و گردآورى دانستهها

        ·           مرحله کار روى زمين و انجام عمليات صحرايى

        ·           مرحله مطالعات دفترى و آزمايشگاهى و تهيه گزارش و نقشه

هر يک از مراحل فوق تابع استاندارد ويژهاى است که در کتاب "استاندارد بررسى‌هاى زمين شناسى با مقياس 000,100: 1" (آقانباتى و همکاران، 1376) گردآورى شده است. افزون بر آن استانداردهاى مورد نياز هر بخش و برنامه زمانى آنها به گونه دستور العمل، تنظيم و در بخش مستندات روش ارايه شدهاند. بديهى است که در پارهاى از موارد، براى گوياتر کردن کارها، تغييراتى چند دورى ناپذيرخواهد بود. جهت اطلاع از برنامه زمانى هر يک از مراحل فوق به دستورالعملW-03-RG مراجعه کنيد.

 

5-1- مرحله برنامه ريزى و گردآورى دانسته‌ها

توصيههاى زير را مىتوان در برنامه ريزى در نظر داشت:

         °           تنظيم طرح مطالعات و برآورد هزينههاى پروژه

         °           برنامه ريزى زمانى جهت مطالعات صحرايى متناسب با فصل کارى در هر ناحيه.

         °           پيش بينى و تهيه کليه وسايلى که براى تهيه نقشه زمين شناسى مورد نياز است.

جهت شناخت وضعيت زمين شناسى ناحيه و بهره گيرى کافى از زمان کار بر روى زمين، لازم است قبل از شروع برداشتها، عمليات زير توسط زمين شناس صورت گىرد:

         °           تهيه نقشه‌هاى توپوگرافى با مقياس 000,50: 1 (سرى J.O.G. k551).

         °           سفارش و خريد عکس‌هاى هوايى با مقياس 000,50: 1.

         °           تهيه دادههاى ماهوارهاى و يا عکس-نقشه ماهوارهاى با دقت مناسب.

         °           جمع آورى گزارشها ونقشه‌هاى مربوط به مطالعات قبلى انجام شده.

         °           مطالعه کليه گزارشهاى مربوط و تهيه يادداشتهاى لازم.

         °           فتوژئولوژى مقدماتى عکس‌هاى هواىي.

     °      تعيين حدود کار برروى عکس‌هاى هوايى، بردن مرکز عکس‌ها برروى نقشه توپوگرافى و انتقال نامهاى جغرافيايى از نقشه توپوگرافى بر روى عکس‌هاى هوايى

(اين اسامى لازم است در صحرا کنترل و تصحيح شوند).

         °           انتخاب و تعيين برشهاى پيمايش اوليه.

         °           انتخاب محلهاى استقرار گروههاى کار صحرايي.

جهت اطلاع از نحوه کار در اين مرحله از دستورالعمل W-04-RG استفاده نماييد. زمان لازم براى مرحلهى برنامه ريزى حداکثر 30 روز در نظر گرفته مى‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل2-راهنماى نقشه‌هاى زمين شناسى با مقياس هاى 000,250 :1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل3-راهنماى نقشه‌هاى زمين شناسى با مقياس هاى 000,100 :1.

 

5-2- مرحله کار روى زمين و انجام عمليات صحرايى

اين مرحله با دوره شناسايى اوليه منطقه آغاز و با دوره بررسى‌هاى اصلى کامل مى‌شود. روش مطالعات در اين مراحل به شرح زير است:

 

5-2-1- دوره شناسايى

اين دوره براى يک بار در سراسر ناحيه و يا درآغاز کار هر قرارگاه صحرايى ضرورى است. در طى اين دوره سعى برآن است که با انجام پيمايشهاى سراسرى، ساختار کلى زمين شناسى و ذخيره معدنى در حال بهره بردارى را شناخت و به امکانات ناحيهاى، مانند نيروى انسانى، راهها و مؤسسههاى کمک رسانى، امنيت و موقعيت جغرافيايى منطقه پى برد.

برپايه اين دريافتها و شناختها است که چگونگى تقسيم کار گروهى و تنظيم برنامه کار دوره اصلى مشخص خواهد شد. زمان لازم جهت انجام اين دوره تا 20 روز پيش بينى مى‌شود.

 

5-2-2- دوره بررسى‌هاى اصلى (عمليات صحرايى)

قسمت اعظم کار روى زمين در اين دوره انجام مى‌شود و نتيجهاى که در پايان به دست خواهد آمد، بر کار اين دوره استوار است . پيمايشهاى روى زمين، نمونه بردارىهاى گوناگون و روشهاى قياسى، پديد آورنده اين دوره هستند. به عبارت ديگر در اين مرحله با انجام پيمايشهاى گوناگون کليه دانستههاى زمين ‌شناختى همراه با نمودارها گردآورى مى‌شوند تا اراىه نتايج بررسى‌ها به صورت نقشه و گزارش امکان پذير شود. مبناى مطالعات صحرايى، عکس‌هاى هوايى 50,000: 1 است و لازم است، تمام برداشتهاى زمين شناسى، به ويژه مرز واحدهاى سنگى و عوارض ساختارى بر روى عکس‌هاى هوايى، و در برخى موارد بر روى عکس-نقشه ماهوارهاى، ثبت گردند. افزون بر اىن بايد اطلاعات توصيفى تمام برداشتهاى زمين شناسى، همراه با شکلهاى طرح گونه در دفترچه صحرايى به گونه گزارشهاى ايستگاهى يا روزانه آورده شوند. ويژگىهاى کمى و کيفى کار روى زمين در دوره بررسى‌هاى اصلى در دستورالعمل W-05-RG ارايه شده است.

 

5-3- مرحله عمليات دفترى و آزمايشگاهى

پس از بازگشت گروه زمين شناسى از صحرا، عمليات دفترى و آزمايشگاهى به گونه همزمان و موازى به شرح زير انجام مىشوند:

5-3-1- عمليات دفترى

اين مرحله نيز پس از اتمام عمليات صحرايى انجام مى‌شود، و طى آن با بهره گيرى از برداشتهاى صحرايى، نقشه زمين شناسى اوليه تهيه مى‌شود. در اين عمليات مراحل زير به ترتيب انجام مىگيرد:

         °           تکميل فتوژئولوژى عکس‌هاى هوايى.

     °      انتقال عوارض زمين شناسى از روى عکس‌هاى هوايى بر روى نقشه‌هاى توپوگرافى، يا در برخى موارد عکس-نقشه ماهوارهاى، و تهيه نقشه زمين شناسى اوليه با مقياس 000,50: 1.

5-3-2- عمليات آزمايشگاهى

در دوره بررسى‌هاى اصلى(عمليات صحرايى) با توجه به اهداف نقشه‌هاى زمين شناسى 000,100: 1، نوع واحدهاى سنگى و زمين شناسى منطقه

دسترسی های سریع