1- هدف

هدف از تهيه و تدوين اين روش اجرايى، شرح شيوه تهيه نقشههاى زمين شناسى با مقياس يکصد هزارم کشور با کيفيت مطلوب و در حد استانداردهاى بين المللى است.

 

2- تعريف

نقشههاى زمين شناسى در بر دارنده ويژگىهاى مختلف زمين، شامل جنس سنگ‌ها، سن و روابط آنها، ساختمان زمين و پتانسيل معدنى سنگ‌ها هستند، که با توجه به نيازهاى موجود، با دقتهاى مختلف ىا مقياسهاى گوناگون تهيه مىشوند. نقشه زمين شناسى 000,100: 1 از نقشه‌هاى زمين‌شناسى ناحيهاى کوچک مقياس به شمار آمده، که به گونه سيستماتيک در کشورهاى مختلف تهيه مى‌شوند.

 

3- سازمان

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور، زير مجموعه وزارت صنايع و معادن است. رييس سازمان از طرف وزير منصوب مى‌شود. معاونت زمين شناسى زير نظر مستقيم رياست سازمان قرار داشته و مديريت زمين شناسى منطقه‌اى از جمله بخش‌هاى اين معاونت است که مسئوليت تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى منطقه‌اى 000,100: 1 را به عهده دارد.

 

3-1- نمودار سازمانى

نمودار سازمانى مديريت زمين شناسى منطقه‌اى در شکل 1 نمايش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1- نمودار سازمانى مديريت زمين شناسى منطقه‌اى.

 

3-2- مسئوليت‌ها

مجرى طرح و مسئول نهايى کليه عمليات مربوط به تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى (تا پيش از مرحله کارتوگرافى و چاپ)، امور زمين شناسى منطقه‌اى زير مجموعه معاونت زمين شناسى است. در امور زمين شناسى گروههاى چينه شناسى، سنگ شناسى و زمين‌ساخت، در زمينه تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى فعاليت دارند. بر پايه شرح وظايف سازمانى، مسئوليت تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى در مناطقى که در آنها رخنمون واحدهاى سنگى رسوبى افزونتر‌ است، بر عهده گروه چينه شناسى است. نقشه‌هاى زمين شناسى در مناطقى از کشور که در آنها رخنمون واحدهاى سنگى بلورين-آذرين و دگرگونى- بيشتر است، توسط گروه سنگ شناسى تهيه مى‌شود. گروه‌هاى زمين ساخت و ديرينه شناسى نيز به صورت موردى و با توافق مديريت امور زمين شناسى در تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى مشارکت مى‌کنند. مسئوليت اعضاى معاونت‌هاى گوناگون سازمان در عمليات تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى به شرح زير است:

 

3-2-1- معاونت زمين‌شناسى[1]:

 • ابلاغ برنامه و مسئوليت‌هاى مديريت‌هاى مختلف.
 • تدوين طرح‌هاى مورد نياز براى تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى مورد نياز کشور.
 • نظارت بر حسن انجام مراحل مختلف تهيه نقشه‌هاى زمين شناسي.
 • تامين نيروى انسانى و علمى مورد نياز.
 • تدوين برنامه‌هاى آموزشى لازم براى بازآموزى زمين‌شناسان مسئول تهيه نقشه‌هاى زمين شناسي.

 

3-2-2- معاونت ادارى و مالى1:

 • تدارک، پشتيبانى، تامين منابع مالى و امکانات حمل ‌و ‌نقل جهت انجام طرح‌هاى تهيه نقشه زمين شناسي.
 • هماهنگى با استاندارى‌ها، فرماندارى‌ها و يا ارگانهاى ديگر براى تامين امکانات امنيتى و اسکان گروه‌هاى تهيه نقشه.

 

3-2-3- معاونت آزمايشگاه‌ها1:

 • انجام مطالعات آزمايشگاهى بر روى نمونه‌هاى سنگي.

 

3-2-4- مدير امور زمين‌شناسى:

 • تدوين برنامه‌هاى لازم براى تهيه نقشه‌هاى زمين شناسي.
 • پيشنهاد و تاييد انتخاب زمين‌شناسان مسئول و همراه براى هر نقشه.
 • پيشنهاد يا انتخاب ناظر يا مشاوران علمى در صورت نياز.
 • پيگيرى و اجراى به موقع طرح‌هاى تهيه نقشه زمين شناسي.
 • پيگيرى تامين درست تدارکات، پشتيبانى و حمل ‌و ‌نقل.
 • کنترل اوليه صحت و دقت نقشه‌هاى زمين شناسى تهيه شده و ارسال آنها به شوراى ارزيابي.
 • دريافت نظرات شوراى ارزيابى و انتقال آنها به زمين‌شناسان مسئول.
 • انتقال مسئوليت تهيه نقشه از کارشناسانى که به دلايل مختلف نتوانند طبق برنامه، مراحل تهيه نقشه زمين شناسى را به پيش برند، به کارشناسانى ديگر که آمادگى اين کار را داشته باشند.
 • ارايه آمار عملکرد گروه‌هاى مختلف امور زمين شناسى منطقه‌اي.

 

3-2-5- رييس گروه سنگ شناسى:

 • انتخاب زمين شناس مسئول و همکاران ايشان براى هر نقشه زمين شناسي.
 • همکارى در انتخاب ناظر يا مشاوران علمى در صورت نياز.
 • نظارت بر حسن انجام عمليات صحرايى، عمليات آزمايشگاهى و امور دفترى تهيه نقشه‌هاى زمين ‌شناسي.
 • برنامه ريزى و اجراى مطالعات سنگ نگارى توسط کارشناسان گروه.

 

3-2-6- رييس گروه چينه شناسى:

 • انتخاب زمين شناس مسئول و همکاران ايشان براى هر نقشه زمين شناسى
 • همکارى در انتخاب ناظر يا مشاوران علمى در صورت نياز
 • نظارت بر حسن انجام عمليات صحرايى، عمليات آزمايشگاهى و امور دفترى تهيه نقشه‌هاى زمين ‌شناسي.

 

3-2-7- رييس گروه ديرينه شناسى:

 • برنامه ريزى و اجراى مطالعات ديرينه شناسى توسط کارشناسان گروه.
 • همکارى در تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى بر حسب نياز.
 • همراهى در برداشت نمونه‌هاى ديرينه شناسي.
 • نظارت بر فعاليت آزمايشگاه‌هاى ديرينه شناسي.

 

3-2-8- رييس گروه زمين ‌ساخت:

 • همکارى در تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى بر حسب نياز.
 • همراهى در برداشت‌هاى ساختارى مورد نياز نقشه.

 

3-2-9- گروه کارتوگرافى:

 • کارتوگرافى، آماده‌سازى فنى نقشه‌هاى زمين شناسى جهت چاپ، و چاپ نقشه‌هاى زمين‌شناسى، بر پايه نقشه دست رنگ تهيه شده توسط زمين شناس مسئول.

 

3-2-10- گروه دورسنجى:

 • تهيه داده‌هاى ماهواره‌اى از مناطق مورد مطالعه.
 • اصلاح داده‌ها و چاپ عکس-نقشه ماهواره‌اي.
 • ترکيب باند‌هاى مختلف داده‌هاى ماهواره‌اى براى تفکيک عوارض زمين‌شناسى بر روى تصاوير ماهواره‌اي.

 

3-2-11- شوراى ارزيابى انتشارات:

 • بررسى صحت و دقت نقشه‌هاى زمين‌شناسى از ديدگاه علمى و فني.
 • ارايه روش‌هاى لازم جهت ارتقاء کيفيت علمى نقشه‌ها.

ارايه روش‌هاى لازم جهت اصلاح نقشه‌هاى معيوب.