فرم کنترل کيفيت اطلاعات خريدارى شده F-05-RG

 

عنوان کالا:

نام تامين کننده:

شماره سفارش:

تعداد:

 

رديف

مشخصه‌هاى کيفى مورد بررسى

تعداد نمونه

تعداد قبول

تعداد مردود

توضيحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه ‌گيرى نهايى: قبول* ، مردود* ، قسمتى قبول *

تعداد پذيرفته شده:                تعداد مردود:              

 

نام و امضا:

 سمت:

تاريخ: