فرم کنترل کيفيت عمليات صحرايى F-06-RG

 

نام نقشه:

نام زمين‌شناس مسئول:

شماره نقشه:

تعداد روزهاى عمليات صحرايى:

 

رديف

مشخصه‌هاى کيفى مورد بررسى

خوب

متوسط

ضعيف

توضيحات

1

پيمايشهاى صحرايى

 

 

 

 

2

شناخت پديده‌هاى زمين‌شناسى

 

 

 

 

3

توان برداشت و انتقال عوارض زمين شناسى بر روى عکس هوايى يا عکس-نقشه ماهواره‌اى

 

 

 

 

4

نمونه‌بردارى

 

 

 

 

5

ميزان برداشتهاى صحرايى در اين مرحله

 

 

 

 

 

نتيجه‌ گيرى نهايى: قبول*، مردود*

 

نام و امضا:

سمت:

تاريخ: