فرم کنترل کيفيت نتايج آزمايشگاهى F-07-RG

 

نوع آزمايش:

نام سفارش دهنده:

نام مطالعه کننده:

تعداد آزمايشها:

 

رديف

مشخصه‌هاى کيفى مورد بررسى

تعداد نمونه

تعداد قبول

تعداد مردود

توضيحات

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

نتيجه ‌گيرى نهايى:

 

قبول* مردود* قسمتى قبول *

تعداد پذيرفته شده:                           تعداد مردود:              

 

نام و امضا:

سمت:

تاريخ: