پرسشنامه بررسى ميزان رضايت مشترى F-08-RG

 

پژوهشگر گرامى

هدف سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور، تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى يکصد هزارم با کيفيت عالى، در حد استانداردهاى بين‌المللى و متناسب با نيازهاى ملى است. در اين راستا نظرات پژوهشگران علوم زمين و رضايت آنان در کانون توجه ما قرار دارد. خواهشمند است با پاسخ به پرسش‌هاى زير ما را از نقطه نظرات خود آگاه فرماييد. سازمان تلاش مى‌کند تا بر مبناى نظرات شما و محققان ديگر، در جهت ارتقاى سطح کيفى محصولات خود برنامه ريزى و حرکت نمايد.

 

1-ارزيابى محتواى علمى نقشه و گزارش

1-1-نقشه

دقت در انتخاب، تفکيک و معرفى واحدهاى سنگى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت در شناسايى و معرفى ويژگى‌هاى گسل‌ها و چين‌ها:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت در معرفى مشخصات لايه بندى و شيستوزيته بر روى نقشه:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت در نمايش آثار معدنى و معادن متروک:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت در نمايش آثار دگرسانى و دگرگونى مجاورتى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت در نمايش عوارض جغرافيايى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت لژاند در نمايش درست و توصيف واحدهاى آذرين، رسوبى و دگرگونى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

دقت برش‌هاى زمين شناسى در نمايش روابط (قائم و جانبى) واحدهاى سنگى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*