-2-گزارش

·        کيفيت توصيف پديدههاى زمين شناسى در بخش‌هاى مختلف زير چگونه است؟

جغرافيا و زمين ريخت شناسى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

چينه نگارى واحدهاى رسوبى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

شرح واحدهاى آذرين و دگرگونى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

شرح واحدهاى کواترنرى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

ميزان استفاده از روش‌هاى آزمايشگاهى در شرح واحدهاى سنگى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

زمين شناسى ساختمانى:  خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

زمين شناسى اقتصادى:    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

ميزان استفاده از نتايج مطالعات آزمايشگاهى (کانى شناسى، تجزيه شيميايى، کانه نگارى) براى ارزيابى آثار معدنى:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

زمين شناسى مهندسى:     خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

تا چه حدى در گزارش از مراجع علمى جديد استفاده شده است؟

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

 

·        بخشهاى تحليلى گزارش را چگونه ارزيابى مى‌کنيد؟

ماگماتيسم:                     خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

تکتونيک:                        خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

ژئوديناميک:                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

 

2-ارزيابى ويژگى‌هاى ظاهرى نقشه و گزارش

رنگ نقشه:                     خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

اندازه و نوع حرف‌هاى مورد استفاده در نوشته‌هاى نقشه و گزارش:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

آيا نشانه‌هاى مورد استفاده در نقشه گويا هستند؟

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

کيفيت چاپ نقشه:             خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

 

3-ارزيابى عملکرد بخش فروش انتشارات سازمان:

برخورد کادر فروش:       خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف*، خيلى ضعيف*

بسته بندى و نحوه ارايه نقشه:

                                    خيلى خوب*، خوب*، متوسط*، ضعيف