دستورالعمل بررسى ميزان رضايت مشترى W-11-RG

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل بررسى ميزان رضايت مشترى از محصول نهايى سازمان، يعنى نقشه زمين شناسى يکصد هزارم است.

 

2-تعاريف

هر نقشه زمين شناسى يکصد هزارم شامل بخش‌هاى زير است:

·         گستره نقشه

گستره نقشه يکصد هزارم، شامل چهارگوشى محدود بين نيم درجه طول جغرافياىى و نيم درجه عرض جغرافياىى است. که نتيجه کامل‌ شده بررسى‌هاى روى زمين با کمک عکس‌هاى هواىى با مقياس تقريبى000,55: 1، با بهره گيرى از روشهاى زمين شناسى، توام با عوارض توپوگرافى در گستره آن به نمايش در آمده است.

·         راهنماى نقشه

راهنماى نقشه در حقيقت بازگو کننده ترکيب سنگى، سن، چگونگى همبرى و توالى واحدهاى نقشه، چگونگى عملکرد و زمان فازهاى زمين ساختى، فعاليتهاى ماگمايى و فازهاى دگرگونى حاکم بر ناحيه است. از اين رو ضرورى است راهنماى نقشه گويا بوده، و با سرگذشت زمين شناسى منسوب به ناحيه هماهنگى کامل داشته باشد.

راهنماى نقشه‌هاى يکصد هزار در حاشيه سمت چپ گستره نقشه قرار مىگيرد و داراى چهار بخش جداگانه به ترتيب زيراست:

·         برشهاى زمين شناسى

در هر نقشه زمين شناسى با مقياس يکصد هزارم حداقل دو برش زمين شناسى سراسرى تهيه و آنها را در زير چهارگوش گستره نقشه به نمايش مىگذاريم. هدف از تهيه اين دو برش، نمايش رابطه و ضخامت واحدهاى سنگى، نمايش اشکال ساختمانى، تعيين برخوردهاى غير عادى (گسلها و روراندگىها)، تعيين رابطه سنى و فعاليتهاى ماگماتىسم است. اين برشها مکمل راهنماى نقشه بوده و گوياى کيفيت و کميت مطالعات انجام شده است.

 

·         نقشه‌ها و نمودارها

نقشه‌هاى راهنما شامل نقشه گستره کارکرد هر زمين شناس، نقشه ساختارى، نقشه ارتباط رخسارههاى سنگى، است و براى آسانتر و روشنتر شدن ويژگىهاى زمين شناسى ناحيه ضرورى است.

 

·         گزارش حاشيه نقشه

هر نقشه زمين شناسى با مقياس 000,100: 1 داراى گزارشى است که در حاشيه خاورى آن چاپ مى‌شود. گزارش حاشيه نقشه به گونه فشرده تهيه مى‌شود و حدود 1500 تا 2500 کلمه دارد.

 

3-محدوده اجرا

جمهورى اسلامى ايران.

 

4-شرح اقدامات

به هنگام فروش هر نقشه زمين شناسى، بخش فروش نقشه سازمان يک برگ پرسشنامه بررسى ميزان رضايت مشترى را در اختيار او قرار مى‌دهد. شوراى ارزيابى انتشارات سازمان با دريافت نظرات مشتريان و پردازش آنها اقدامات اصلاحى و پيشگيرانه لازم را برنامه ريزى و براى اجرا، پيشنهاد مى‌کند.