§         آيا گزارش بخش هاى تحليلى زير را دارد؟

ماگماتيسم:       بله (خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *، خير(0) *، لازم ندارد*

متامرفيسم:      بله (خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *، خير(0) *، لازم ندارد *

تکتونيک:                           بله (خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *، خير(0) *

ژئوديناميک:                     بله (خوب(100) * ، متوسط(75)  *، ضعيف(50) *، خير(0) *

___________________________________________________________

§         ويژگى‌هاى کلى نقشه

براى گويايى بيشتر گزارش از کداميک از موارد زير استفاده شده است:

نقشه‌هاى راهنما (15) *، عکس (15) *، نمودار (15) *، نقاشىهاى طرح گونه (15) * ، هيچکدام (0) *.

تا چه حدى در گزارش از منابع علمى جديد استفاده شده است؟

به اندازه کافى(100) * ، متوسط(70)  *، کم(30) *، هيچ(0) *.

تعداد غلطها يا نکات اصلاحى پيشنهادى داور به زمين شناس در بخش گزارش:

___________________________________________________________

 

حداکثر امتياز نقشه: 1200

حداکثر امتياز گزارش: 1200

امتياز بى اثر[1]

حداکثر امتياز کلى نقشه يکصد هزارم: 2400

-------------------

 

رده بندى نقشه يکصد هزارم بر پايه امتياز

امتياز نقشه خوب

امتياز نقشه متوسط

امتياز نقشه ضعيف

نقشه غير قابل چاپ

2400-1800

1800-1200

1200-600

600>

---------------------------------  

تعداد غلطها يا نکات اصلاحى پيشنهادى:

                

---------------------------------------

نام و نام خانوادگى داور:

تاريخ داورى:                                         وقت مفيد داورى (به ساعت):

امضا:

 

 [1] امتياز بى اثر، جمع حداکثر امتياز بخش‌هايى است که با توجه به ويژگى‌هاى زمين شناسى منطقه در نقشه و گزارش نياز به شرح و توصيف آنها وجود نداشته است و در فرم ارزيابى به گونه "لازم ندارد" تعيين شده است.