§         ويژگى‌هاى کلى نقشه

آيا نقشه زمين شناسى، نو آورى که باعث ارتقاى کيفيت علمى نقشه گردد، دارد؟

                                                                                        بله(100) * ، خير(0) *

آيا اجزاى مختلف (محل نام نقشه، محل لژاند و موارد مشابه) نقشه به گونه استاندارد جانمايى شده‌اند؟

                                                         خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

تعداد غلطيا نکات اصلاحى پيشنهادى داور به زمينشناس در بخش ويژگى‌هاى کلى نقشه:

___________________________________________________

 

 

1)     گزارش

 

§         کيفيت توصيف پديدههاى زمين شناسى در بخش‌هاى مختلف گزارش چگونه است؟

جغرافيا و زمين ريخت شناسى:                     خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

زمين شناسى و چينه نگارى:                        خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

مقدمه:                                                   خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

واحدهاى رسوبى:                                      خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

واحدهاى آذرين:                       خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *،لازم ندارد*

واحدهاى دگرگونى:                  خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) * ،لازم ندارد*

واحدهاى کواترنرى:                                   خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

ژئوشيمى واحدهاى رسوبى:         خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) * ،لازم ندارد*

ژئوشيمى واحدهاى آذرين:         خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) * ،لازم ندارد*

ژئوشيمى واحدهاى دگرگونى:      خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) * ،لازم ندارد*

زمين شناسى ساختمانى شامل:

ناپيوستگىها و فازهاى کوهزايى:                    خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

گسلها:                                                  خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

چينها:                                                  خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

زمين شناسى اقتصادى شامل:

نشانه‌هاى (انديسهاى) معدنى:                     خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

معادن متروک و فعال:                خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *،لازم ندارد*

استفاده از نتايج مطالعات آزمايشگاهى (کانى شناسى، تجزيه شيميايى و کانه نگارى) براى ارزيابى آثار معدنى:                                             خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

زمين شناسى مهندسى شامل:

توصيف لغزشها:                       خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *،لازم ندارد*