1)     ارزيابى نقشه و اجزاى آن

§         نقشه

آيا عوارض زمين شناسى زير به دقت در نقشه نمايش داده شدهاند:

دقت در انتخاب نوع واحد هاى سنگى:         خوب[1](50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

نمايش درست لايه بندى و شيستوزيته:         خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

تعداد شيب و سمت شيب اندازه گيرى شده:   خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

نمايش درست گسلها:                               خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

نمايش درست چينها:                                خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

نمايش ناپيوستگىها در نقشه:                       خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

دقت در نمايش آثار معدنى و معادن متروک:     خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

دقت در نمايش آثار دگرسانى :      خوب(50)* ، متوسط(35) *، ضعيف(25) * ، لازم ندارد*

دقت در نمايش دگرگونى مجاورتى: خوب(50)* ، متوسط(35) *، ضعيف(25) *، لازم ندارد *

دقت در نمايش عوارض جغرافيايى:                 خوب(50) * ، متوسط(35)  *، ضعيف(25) *

 

تعداد غلطها يا نکات اصلاحى پيشنهادى داور به زمين شناس در بخش نقشه:

___________________________________________________________

§         راهنما

تفکيک درست لژاند بر پايه پهنههاى ساختارى منطقه مورد مطالعه:

                                                              خوب(50)* ، متوسط(35)*، ضعيف(25)* 

نمايش درست واحدهاى آذرين، رسوبى و دگرگونى:خوب(50)* ، متوسط(35) *، ضعيف(25)*

دقت در نمايش روابط جانبى واحدهاى سنگى:      خوب(50)* ، متوسط(35) *، ضعيف(25)*

دقت در نمايش روابط قائم (ناپيوستگىها) واحدهاى سنگى:

                                                           خوب(100)* ، متوسط(75) *، ضعيف(50)*

دقت در توصيف واحدهاى سنگى:                     خوب(50)* ، متوسط(35) *، ضعيف(25)*

کاربرد صحيح اصطلاحات علمى:                       خوب(25)* ، متوسط(20) *، ضعيف(10)*

اشکالات املايى:                                             زياد(5)* ، متوسط(10) *،    کم (15)*

 

تعداد غلطها يا نکات اصلاحى داور به زمين شناس در بخش لژاند:

___________________________________________________________

§         راهنماى عوارض غير زمين شناسى

آيا از نشانه‌هاى استاندارد جهت نمايش عوارض غير زمين شناسى استفاده شده است؟

                                                          خوب(50)* ، متوسط(35) *، ضعيف(25)*

تعداد غلطها يا نکات اصلاحى داور به زمينشناس در بخش راهنماى عوارض غير زمين‌شناسى:

 

§         برش‌ها

تعداد برش‌ها:                                     يک برش(10) * ، دو برش(20) * ، سه برش(30) *

آيا برش‌ها در بهترين امتداد رسم شده‌اند؟                                       بله(20) * ، خير(0) *

آيا روابط قائم و جانبى واحدهاى سنگى در برش‌ها به درستى نمايش داده شده‌اند؟

                                                         خوب(100) * ، متوسط(75)  *، ضعيف(50) *

آيا نام کوه‌ها و عوارض مهم در برش‌ها نوشته شده‌اند؟                       بله(10) * ، خير(0) *

 

تعداد غلطها يا نکات اصلاحى پيشنهادى داور به زمين شناس در بخش برش‌ها:

___________________________________________________________