فرم ارزيابى نقشه زمين‌شناسى با مقياس يکصدهزارم و گزارش حاشيه‌نقشه( F-09-RG)

 

نام نقشه: ...............................................................................................................................

زمين شناس مسئول تهيه نقشه: ....................................................................................................

زمين شناس همراه: ..........................................................................................................................

زمين شناس همکار: .........................................................................................................................

ناظر علمى: ..............................................................................................................................

مشاوران علمى: ........................................................................................................

تاريخ آغاز تهيه نقشه: ............................................  تاريخ پايان: .................................................

مدت عمليات صحرايى: .......................................................................................

مدت شرکت ناظر علمى در عمليات صحرايى: ...................................................................

مدت عمليات صحرايى مشاوران علمى: ..........................................................................

___________________________________________________________

ميزان رخنمون واحدهاى سنگى در نقشه:

حدود ربع نقشه * ، حدود نيمى از نقشه  *، حدود سه چهارم از نقشه  *، نقشه کامل *

نوع رخنمونهاى سنگى نقشه: آذرين *، رسوبى *، دگرگونى *

تعداد نمونههاى مطالعه شده به روشهاى: سنگ نگارى             ديرينه شناسى            

تجزيه شيميايى با هدف: پترولوژى                  تجزيه شيميايى با هدف معدنى

کانى شناسى XRD                        کانه نگارى                        مايکروپروپ.

________________________________________________________