دستورالعمل ارزيابى نقشه‌هاى زمين شناسى يکصد هزارم و گزارش W-10-RG

 

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل ارايه روشى يکنواخت، جهت ارزيابى نقشه‌هاى زمين شناسى يکصد هزارم و گزارش حاشيه آن است.

 

2-تعاريف

  • نقشه زمين شناسى: نقشه زمين شناسى يکصد هزارم در بر دارنده ويژگى‌هاى زمين شناسى محدوده‌اى بين نيم درجه طول جغرافياىى و نيم درجه عرض جغرافياىى است. راهنماى نقشه، برشهاى زمين شناسى، نقشه‌ها و نمودارهاى راهنما، شامل نقشه گستره کارکرد هر زمين شناس، نقشه ساختارى، نقشه ارتباط رخسارههاى سنگى، اجزاى مختلف هر نقشه زمين شناسى يکصد هزارم هستند، که در کنار گستره نقشه چاپ مى‌شوند.

 

  • گزارش حاشيه نقشه:
  • گزارشى است که در حاشيه خاورى هر نقشه زمين شناسى با مقياس 000,100: 1 چاپ مى‌شود. گزارش حاشيه نقشه به گونه فشرده تهيه مى‌شود و حدود 1500 تا 2500 کلمه دارد.
  • فرم ارزيابى: براى تعيين ارزش علمى نقشه‌هاى زمين شناسى و گزارش حاشيه آن فرم ارزيابى طراحى شده است. براى ارزش گذارى و تبديل مفاهيم کيفى به مقادير کمى، روش وزن دهى مورد استفاده قرار گرفته است. در اين روش با توجه به ميزان اهميت، به هر يک از اجزاى نقشه و گزارش وزن يا امتيازى اختصاص داده مى‌شود. به هنگام ارزيابى، داور بر پايه مفاهيم علمى، تجربه و استاندارد نقشه‌هاى زمين شناسى يکصد هزارم، و نيز با توجه به کيفيت مطالب تهيه شده، تمام يا بخشى از امتياز را به هر يک از اجزا مى‌دهد. از جمع امتيازات اجزاى نقشه و گزارش، امتياز نهايى به دست مى‌آيد.

 

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور.

 

4-شرح اقدامات

آخرين مرجع تاييد علمى و فنى نقشه و گزارش زمين شناسى 000,100: 1 شوراى ارزيابى انتشارات سازمان است. شوراى ارزيابى انتشارات سازمان تحت نظارت رياست سازمان فعاليت مى‌کند؛ و شامل تعدادى از زمين شناسان خبره سازمان و دانشگاههاى کشور است، که به عنوان داور نقشه‌هاى زمين‌شناسى را ارزيابى مى‌کنند. هر نقشه زمين‌شناسى 000,100: 1 با توجه به نوع واحدهاى سنگى و مساىل علمى آن توسط دو داور، و در برخى موارد بيشتر، مورد بررسى دقيق قرار مىگيرد. داوران با استفاده از فرم ارزيابى و بر مبناى مدارک و مستندات زمين شناسى، و کتاب "استاندارد بررسى‌هاى زمين شناسى با مقياس 000,100: 1"، (آقانباتى و همکاران، 1376)، قضاوت مى‌نمايند. نقشه، بر پايه اين فرم، امتياز دهى و ارزشيابى مى‌شود. بر همين اساس، در صورتى که امتياز هر نقشه از 1200 امتياز کمتر باشد، نقشه غير قابل چاپ خواهد بود.