دستورالعمل نحوه نگارش نقشه زمين شناسى با مقياس يکصد هزارم W-08-RG

 

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل نحوه نگارش و اندازه نوشتههاى نقشه زمين شناسى با مقياس يکصد هزارم است.

 

2-تعاريف

--

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى کشور.

 

4-شرح اقدامات

در اين دستورالعمل سعى برآن است که با انتخاب حروف يک اندازه و يک نوع، بتوانيم هماهنگى لازم در نحوه نگارش و نوشتار نقشه‌هاى زمين شناسى ايجاد کنيم. استاندارد نوشتههاى بخشهاى گوناگون نقشه به شرح زير است:

 

4-1- نوشتههاى خارج از کادر نقشه

·  نام نقشه: فونت فارسى zar به اندازه47 و فونت لاتين arial به اندازه 39 (bold).

·  نوشته شمال خاورى: شماره سرى نقشه با فونت لاتين arial به اندازه 10.

 

4-2- نوشته‌هاى داخل گستره نقشه

اين نوشتهها بيشتر به رنگ مشکى هستند، و در صورت لزوم مىتوان از رنگ‌هاى ديگر نيز استفاده کرد. بهتر است نام رودها به ‌رنگ آبى و نام گسلها به‌ رنگ قرمز باشد.

·  نام شهر يا روستاى همنام نقشه با حروف بزرگ و فونت لاتين times به اندازه 10 .(bold)

·  نام شهرها يا روستاهاى مرکز چهار گوشهاى سرى 000,50: 1 فونت لاتين times به اندازه 9 .(bold)

·  نام ساير شهرها و روستاها استاندارد شماره 10.

·  نام رودها وکوهها وغيره استاندارد شماره 12 (ايتاليک).

·  نام رودها، کوههاى همنام نقشه، استاندارد شماره 14 (ايتاليک).

·  نشانه‌هاى اختصارى درون واحدهاى سنگى استاندارد شماره10.

·  نقاط ارتفاعى، استاندارد شماره 10.

·  حروف آغاز و پايان برشهاى زمين شناسى استاندارد شماره 12.

·  نام گسلها با توجه به اهميت و نقش آن، استاندارد شماره 12، به رنگ قرمز.

·  نام اشکال ساختمانى با توجه به اهميت آنها، استاندارد شماره 10.

 

4-3-نوشته‌هاى برش‌هاى زمين شناسى

·  نوشتههاى بالاى برشها، نامهاى جغرافياىى، نام اشکال ساختمانى و نام گسلها، استاندارد شماره 10.

·  ارتفاع دو طرف برشها، استاندارد شماره 10.

·  نشانه اختصارى واحدهاى سنگى، استاندارد شماره 10.

·  امتداد تقريبى خط برش زمين شناسى و حرفهاى آغاز و پايان آنها استاندارد شماره 12.

 

4-4- نوشته‌هاى چهار گوش راهنما

·  نام چهار گوش راهنما شامل GEOLOGICAL MAP OF IRAN 1:100,000

·  SERIES, INDEXMAP استاندارد شماره 10، حروف بزرگ.

·  نوشته‌هاى مربوط به راهنماىى موقعيت ناحيه، استاندارد شماره 10.

·  نوشته‌هاى مربوط به چاپ ورقههاى قبلى و فعلى، استاندارد شماره 10.

·  نام زمين شناس يا زمين شناسان در جنوب باخترى نقشه، استاندارد شماره 10.

·  نام کارتوگرافيست‌ها و ناظر کارتوگرافى همراه با تاريخ انتشار و نام چاپخانه در جنوب خاورى نقشه با استاندارد شماره 10.

·  عنوان نقشه ساختارى، استاندارد شماره 10، حروف بزرگ.

·  نوشته‌هاى نقشه ساختارى و نشانه‌هاى اختصارى، استاندارد شماره 10.

·  عنوان نقشه پيوند رخسارههاى سنگى، استاندارد شماره 10، حروف بزرگ.

·  نوشته‌هاى نقشه رخسارههاى سنگى و نشانه‌هاى اختصارى، استاندارد شماره 10.

 

4-5- نوشته‌هاى راهنماى نقشه

·  عنوان لژاند با استانداردهاى شماره 1حروف بزرگ.

·  نوشته‌هاى شرح واحدهاى سنگى و لژاند خطى، استاندارد شماره 10.

·  نام واحدهاى سنگى رسمى، استاندارد شماره 10، حروف بزرگ.

·  نام واحدهاى سنگى غير رسمى استاندارد شماره 10(bold).

·  نشانه‌هاى اختصارى، سمبل ها، استاندارد شماره 10.

· عنوانهاىى مانندMETAMORPHIC ROCKS, GENERAL SYMBOLES, INTRUSIVE ROCKS, IGNEOUS، استاندارد شماره 14-16، حروف بزرگ.

 

4-6- نوشته‌هاى گزارش حاشيه نقشه 

·  نقشه زمين شناسى ايران، استاندارد شماره 10، حروف بزرگ.

·  سرى 000,100: 1 استاندارد شماره 10، حروف بزرگ.

·  شماره و نقشه استاندارد شماره 10(Bold).

·  گزارش حاشيه نقشه، استاندارد شماره 7.

·  عنوانهاىى مانند:

REVIEW OF FORMATION, GEOGRAPHY, ACKNOWLEDGEMENTS, ECONOMIC AND STRUCTURE، استانداردشماره 7، حروف بزرگ.

 

4-7- نوشته‌هاى ساير متون

·  شماره نقشه‌هاى مجاور که در وسط پهلوهاى گستره نقشه قرارمىگيرد، استاندارد شماره 10(bold).

·  مقياس نقشه با استاندارد شماره 10.

·  اعداد بالاى خط مقياس و علامت اختصارى کيلومتر استاندارد شماره 10.

·  درجه طول و عرضهاى جغرافياىى (درجه و دقيقه)، استاندارد شماره 10.