...ادامه

 

-4-نقشه‌ها و نمودارها

نقشه‌هاى زير براى آسانتر و روشنتر شدن ويژگىهاى زمين شناسى ناحيه بسيارضرورى است:

 

4-4-1-نقشه راهنما index map

اين نقشه، که با رعايت استاندارد در گوشه جنوب باخترى و در زير راهنماى نقشه جاى دارد بازگو کننده موقعيت ناحيهى مورد بررسى در ايران زمين است.

 

4-4-2-نقشه راهنماى گستره کارکرد هر زمين شناس

اين راهنما در نقشه‌هاىى که توسط چند گروه زمين شناسى تهيه شده باشد، به کار برده مى‌شود. نقشه راهنماى گستره کارکرد هر زمين شناس به ابعاد 5×5 سانتيمترمربع درگوشه جنوب باختر گسترهى نقشه جاى داده مى‌شود و اسامى زمين شناسان در مقابل آن نگاشته مى‌شود. براى اين کار مناطق مورد بررسى از گوشه شمال ‌باختر چهارگوش مورد نظر، درجهت حرکت عقربه ساعت معرفى مى‌شوند.

 

4-4-3-نقشه ساختارى structural map

اين نقشه با مقياس 000,400: 1 در گوشه جنوب ‌خاور نقشه و پايين گزارش چاپ مى‌شود، که واحدهاى ساختارى ناحيه را نشان مىدهد. اين نقشه به وسيله يک راهنماى ساده گويا مى‌شود.

 

4-4-4-نقشه ارتباط رخساره‌هاى سنگى lithofacies correlation chart

در لژاند ارتباط عمودى واحدهاى سنگى نقشه (چينه‌نگارى) نمايش داده مى‌شود و در نقشه رخسارههاى سنگى، ارتباط افقى يا جانبى واحدهاى سنگى درجهتهاى جغرافياىى ارايه مى‌شود. درحالتى که به ‌علت پيچيدگىهاى ساختمانى ىا فعاليتهاى متعدد ماگمايى تهيه چنين نقشهاى مقدور نباشد، مىتوان از تهيه آن صرف نظر کرد.

 

4-5- گزارش حاشيه نقشه

اين گزارش فشرده و کوتاه براى توضيح نقشه و سرگذشت زمين شناسى ناحيه است. عنوانهاى اصلى گزارش حاشيه نقشه مشابه با گزارش تکميلىپايانى است. حجم نوشتارى اين گزارش بين 1500 تا 2500 کلمه متغير است. جهت اراىه جدولها و يافتههاى نوين بيشتر، مىتوان از پشت برگ نقشه استفاده کرد.