-1-3- نوشتهها

نوشتههاى گستره نقشه شامل نشانه‌هاى حرفى(symbols) و نامهاى جغرافياىى است.

 

 

 

نشانه‌هاى حرفى:

به منظور گوياتر نمودن واحدهاى نقشه به ويژه در مواقعى که تشابه رنگى وجود دارد، و نيز براى بيان ويژگىهاى سنى، سنگى، توالى و غيره، ضرورى است، واحدهاى نقشه را با نشانه‌هاى حرفى نامگذارى نمود. اين نشانه‌ها که درون گستره برونزد هر واحد نگاشته مى‌شوند، شامل يک، دو يا چند حرف هستند.

اولين حرف، مشخص کننده موقعيت سنى واحد است. اين حرف به طور معمول نمايانگر سيستم‌ است؛ که گاهى در ترشيرى بيانگر سرى و به ندرت نمايانگر دوران است مانند حرف بزرگ انگليسى M براى ميوسن، (به دستورالعملW-08-RG نگاه کنيد). نام رسمى واحدهاى سنگى و به ندرت نامهاى چينه نگارى زمانىزيستى به صورت، فرو نوشت، حروف کوچک کمى پايينتر در قسمت راست علامت اختصارى سن قرار مىگيرند، مانند سازند قم با سن اوليگوسنميوسن با نشانه حرفى ًOMq ًيا سازند بهرام با سن دونين با نشانهً Db.

اسامى غير رسمى، مشخص کننده هر گونه ويژگى واحد با حروف کوچک در سمت راست و کمى بالاتر از علامت موقعيت سن قرار مىگيرند (فرا نوشت). اين حروف، معرف ويژگىهاى سنگ‌نگارى، اسامى غير رسمى واحدها، رخساره، رنگ، موقعيت جغرافياىى و مورفولوژيکى، توالىها و غيره خواهند بود.

 

نامهاى جغرافيايى گستره نقشه: نحوه نگارش و اندازه نامهاى جغرافياىى بر پايه استاندارد دستورالعمل W-08-RG است.

 

4-2- راهنماى نقشه

راهنماى نقشه در حقيقت بازگو کننده ترکيب سنگى، سن، چگونگى همبرى و توالى واحدهاى نقشه، چگونگى عملکرد و زمان فازهاى زمين ساختى، فعاليتهاى ماگمايى و فازهاى دگرگونى حاکم بر ناحيه است. لذا ضرورى است راهنماى نقشه گويا بوده و با سرگذشت زمين شناسى منسوب به ناحيه هماهنگى کامل داشته باشد.

راهنماى نقشه‌هاى يکصد هزارم در حاشيه سمت چپ گستره نقشه قرار مىگيرد و داراى چهار بخش جداگانه به ترتيب زيراست:

 

4-2-1-ستون چينه نگارى (رديفهاى رسوبى و آتشفشانى با موقعيت سنى معلوم)

در ستون چينهنگارى واحدهاى اصلى، چينه نگارى به شکل راست گوشههاىى به طول دو سانتيمتر و ارتفاع 7 ميليمتر بر اساس سن تنظيم مى‌شوند. لازم است که واحدهاى کهنتر در زير و واحدهاى جوانتر در بالا به گونه ستونى جاى داده شوند. در حالتيکه دو واحد سنگى با وقفه رسوبى با يکديگر همبرى داشته باشند، براى نمايش نبود چينه شناسى مفروض يک فاصله سه ميليمترى بين دو واحد مذکور در نظر گرفته مى‌شود، و در اين فاصله نشانه‌هاى خطى نمايانگر نوع همبرىها بکار خواهد رفت. شرح ليتولوژيکى رديفهاى چينه نگارى در مقابل راستگوشه مربوطه نوشته مى‌شود.

در صورتيکه منطقه مورد بررسى زونهاى ساختارى متفاوتى را شامل شود و در نتيجه عملکرد گسلها يا عوامل ديگر، رسوبات هم ارز، تفاوتهاى رخسارهاى قابل ملاحظهاى در زمانهاى زمين شناسى خاص نشان دهند، لازم است جهت نمايش اين تفاوتها، متناسب با زونهاى ساختمانى، ستونهاى رنگى جدا از هم ترسيم، و هر ستون تحت نام زون مورد نظر نامگذارى شود. در ضمن چنانچه هم ارزى زمانى دو يا چند واحد در نقشه مشخص شده باشد، ولى پيوند مستقيم ميان آنها ديده نشود، آنها را با فاصله کم در برابر يا کنار يکديگر-با کمى فاصله- جاى مى‌دهند.

چنانچه سن يک يا چند واحد نقشه، دانسته نشده باشد، آنها را جداگانه، و بيرون از ستون رديفهاى چينه نگارى به نمايش گذاشته، و يادآورى مى‌شود که سن آنها دانسته نيست. واحدهايى که سن آنها مشخص است، ولى به وسيله لايههاى پيشرونده با سن مشخص پوشيده شده‌اند، سنى قبل از زمان پيشروى خواهند داشت. دراين حالت نشانه حرفى واحد نامشخص، شامل نشانه حرفى واحد پوششى با پيشوند حرف p، از حرف کوچک انگليسى، خواهد بود. به عنوان مثال، نهشتههاى نامشخص پوشيده شده با رسوبات کرتاسه داراى نماد pK خواهند داشت (قبل از کرتاسه).