دستورالعمل برنامه کار در مرحله عمليات آزمايشگاهى W-06-RG

 

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل ارايه الگو براى عمليات آزمايشگاهى است.

2-تعاريف

در دوره بررسى‌هاى اصلى، عمليات صحرايى، با توجه به اهداف نقشه‌هاى زمين شناسى 000,100: 1، نوع واحدهاى سنگى و مساىل علمى منطقه، انجام مى‌شود. عمليات آزمايشگاهى با تهيه برنامههاى آزمايشگاهى براى نمونههاى مختلف آغاز مى‌شود و با آماده سازى نمونهها و مطالعات آزمايشگاهى ادامه مىيابد. در نهايت نتايج مطالعات آزمايشگاهى در اختيار زمين شناس مسئول قرار مىگيرد و ايشان با بهره گيرى از اين اطلاعات و بررسى‌هاى صحرايى، و نتايج صورت گرفته، نقشه زمين شناسى اوليه را تهيه مى نمايد.

 

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى کشور و کمپ‌هاى صحرايي.

 

4-شرح اقدامات  

بعد از اتمام عمليات صحرايى لازم است بر پايه نوع نمونه‌ها و اهداف نمونه بردارى برنامه‌اى جهت بررسى‌هاى آزمايشگاهى تهيه ‌گردد. تنظيم برنامه به اين صورت است که نمونه‌ها بر پايه نوع مطالعات آزمايشگاهى، تفکيک و مشخصات آنها در ليست مربوطه وارد مى‌شود. پس از تاييد رييس گروه، مدير امور و معاونت زمين شناسى، ليست نمونه‌ها و نمونه‌ها، جهت آماده‌سازى و انجام مطالعات به آزمايشگاه‌هاى مربوط تحويل داده مى‌شود.

در فرآيند تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى يکصد هزارم، انجام برخى آزمايش‌ها ضرورى است. در جدول زير به طور خلاصه آزمايش‌هاى مهم به همراه نوع آماده سازى و اهداف آورده شده است:

 

 

 

نوع مطالعه

روش مطالعه

آماده سازى

اهداف

سنگ نگارى

بررسى ميکروسکپى

تهيه مقطع نازک ميکروسکپى

بافت، ترکيب کانى شناسى و تعيين نام سنگ

ديرينه شناسى

بررسى ميکروسکپى

تهيه مقطع نازک ميکروسکپى

تعيين سن سنگ‌ها،

تعيين محيط تشکيل

ژئوشيمى با هدف پترولوژى

XRF، ICP، شيمى‌تر، اتميک ابزربشن

خردايش و پودرکردن

نامگذارى سنگ‌هاى آذرين، بررسى منشاء و محيط تشکيل، بررسى  ژئوديناميک محيط تشکيل

ژئوشيمى با هدف زمين‌شناسى اقتصادى

XRF، ICP، شيمى‌تر، اتميک ابزربشن

خردايش و پودرکردن

تعيين عيار عناصر مهم، بررسى منشاء و محيط تشکيل عناصر مهم 

کانى شناسى

XRD، مايکروپروپ، کانه‌نگارى (ore microscopy)

خردايش و پودرکردن، تهيه مقطع نازک-صيقلى، تهيه مقطع صيقلى

تعيين ترکيب کانى شناسى، تعيين نوع کانى يا کانه، بافت کانى سازى، نوع دگرسانى، دما-فشارسنجى سنگ‌ها