دستورالعمل برنامه کار در مرحله برنامه ريزى و گردآورى دانستهها W-04-RG

 

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل، تدوين برنامه کار و مطالعات در مرحله برنامه ريزى و گردآورى دانستهها و نقشه‌هاى پايه است.

 

2-تعاريف

2-1-در فرآيند تهيه نقشه زمين شناسى با مقياس 000,100: 1 نقشه‌هاى پايه شامل نقشه‌هاى توپوگرافى با مقياس 000,250: 1 و 000,50: 1 و نقشه زمين ‌شناسى با مقياس 000,250: 1 هستند.

 

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى کشور و کمپ هاى صحرايي.

 

4- شرح اقدامات

جهت شناخت وضع زمين شناسى ناحيه و بهره گيرى کافى در زمان کار روى زمين، شايسته است قبل از شروع برداشتهاى روى زمين، عمليات زير توسط زمين شناس صورت گيرد:

سفارش و خريد عکس‌هاى هوايى با مقياس 000,50: 1*

تهيه نقشه‌هاى توپوگرافى با مقياس 000,250: 1 و 000,50: 1 (سرى J.O.G. k551). *

تهيه دادههاى ماهوارهاى يا دست کم عکس-نقشه ماهوارهاى با دقت مناسب.

جمع آورى گزارشها ونقشه‌هاى مربوط به مطالعات قبلى.

مطالعه کليه گزارشهاى مربوط و تهيه يادداشتهاى ضرورى.

فتوژئولوژى مقدماتى عکس‌هاى هوايى.

تعيين حدود کار بر روى عکس‌هاى هوايى، بردن مرکز عکس‌ها بر روى نقشه توپوگرافى، و انتقال نامهاى جغرافيايى از نقشه توپوگرافى بر روى عکس‌هاى هوايى (اين اسامى لازم است در صحرا کنترل و تصحيح گردند).

انتخاب و تعيين مسيرهاى پيمايش اوليه.

انتخاب محل استقرار گروه‌هاى صحرايى.

زمان لازم براى مرحلهى برنامه ريزى حداکثر 45 روز در نظر گرفته مى‌شود.

در اين مرحله افزون بر تنظيم طرح مطالعات و برآورد هزينههاى پروژه، برنامه ريزى زمانى جهت مطالعات صحرايى، متناسب با فصل کارى در ناحيه به عمل مى‌آيد. لازم است تا کليه وسايل مورد نياز پژوهش پيش بينى و تهيه گردند؛ که از جمله مى توان به موارد زير اشاره نمود:

انتخاب اعضاى گروه صحرايى شامل تکنسين، آشپز و راننده (در صورت نياز) و تنظيم حکم ماموريت.

تهيه معرفى نامههاى لازم براى نهادهاى دولتى و انتظامى (در صورت نياز).

تهيه وسايل مورد نياز براى استقرار گروه صحرايى متناسب با نحوه کار.

دريافت تنخواه گردان.

به اختيار گرفتن اتومبيلهاى صحرايى مورد نياز.

* جهت تهيه بايد به سازمان جغرافيايى کشور مراجعه شود.