دستورالعمل برنامه زمانى مراحل مختلف تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى  W-03-RG

 

1-هدف

هدف اين دستورالعمل، ارايه برنامه زمانى مراحل مختلف تهيه نقشه‌هاى زمين شناسى است.

 

2-تعاريف

عمليات دفترى: به کليه کارهاى ادارى و فنى مرتبط با تهيه نقشه زمين شناسى، از زمان آغاز تفيض مسئوليت نقشه تا زمان چاپ نقشه، که بيشتر در محل سازمان انجام مى‌شود، گفته مى‌شود.

عمليات صحرايى: به کليه کارهاى ادارى و فنى مرتبط با تهيه نقشه زمين شناسى که در خارج از سازمان و در محل ماموريت انجام مى‌شود اطلاق مى‌شود.

 

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و کمپ‌هاى صحرايي.

 

4-شرح اقدامات

با توجه به توان پيمايش زمين شناس و دورههاى سه گانه کار روى زمين، يک چهارگوش سرى 000,100: 1 با 60 درصد برونزد، به 4 تا 6 دوره بيست روزه کار صحرايى نياز دارد. چنانچه به علت، پوشش گياهى و يا دشوارى، دسترسى به برونزدها وجود نداشته باشد، اين مدت بيشتر خواهد شد. تفکيک زمانى دورههاى سه گانه کار  بصورت زير تنظيم مى‌شود:

4-1-مرحله برنامه ريزى و گردآورى دانستهها

در اين مرحله زمين شناس مسئول ضمن تنظيم طرح مطالعات، و پيش بينى کليه وسايل مورد نياز پژوهش، برنامه زمانى کاملى جهت مطالعات صحرايى، متناسب با فصل کار در ناحيه، تنظيم و تحويل مديريت امور زمين شناسى مى‌دهد. زمان لازم براى مرحله برنامه ريزى 30 تا 60 روز خواهد بود. با تصويب برنامه زمانى زمينشناس مسئول توسط مديريت امور زمين شناسى، مراحل تهيه نقشه به طور عملى آغاز خواهد شد.

 

4-2-مرحله کار روى زمين و انجام عمليات صحرايى

با توجه به توان پيمايش زمين شناس و دورههاى دو گانه (دوره شناسايى و دوره بررسى‌هاى اصلى)، کار روى زمين هر نقشه زمين شناسى يکصد هزارم با حدود 60 درصد برونزد، به 4 تا 6 دوره بيست روزه کار صحرايى نياز دارد. بين هر دوره از کارهاى صحرايى با دوره بعدى 10 تا 20 روز براى انجام کارهاى ادارى و دفترى مربوط به عمليات صحرايى و تهيه گزارش پيشرفت کار، در نظر گرفته مى‌شود.

 

4-3-کارهاى دفترى مربوط به تهيه نقشه وگزارش

تکميل فتوژئولوژى صحرايى، انتقال عوارض بر روى نقشه پايه با مقياس 000,50: 1 و تبديل به مقياس 000,100: 1 ، تهيه نمودارها، برشها، تهيه نقشه دست رنگ و همکارى در انجام مطالعات آزمايشگاهى تا 90 روز کار دفتري.

 

4-4-کنترل و تکميل برداشت‌هاى اصلى با توجه به نتايج آزمايشگاهى

20     روز کار صحرايي.

 

4-5-مرحله تهيه گزارش

زمان تهيه گزارش حاشيه نقشه 30 تا 60 روز کار دفترى است.

 

4-6-چاپ نقشه وگزارش

همکارى و نظارت بر تهيه فنى نقشه، انجام تصحيحات مربوط به نقشه چاپ مقدماتى، کنترل گزارش چاپ شده از نظر صحت و صفحه بندى و کارهاى مشابه که تا 120 روز کار دفترى قابل انجام است.