زمين شناس همراه

 • مشارکت در مراحل کارشناسى عمليات صحرايى و دفترى.
 • گردآورى نتايج مطالعات پيشين، پيرامون نقشه مورد نظر و موضوعات مهم آن.
 • پيگيرى درخواست خريد عکس‌هاى هوايى و نقشه‌هاى توپوگرافى مربوط به ورقه و اخذ نهايى آنها.
 • تاييد فهرست عکس‌هاى هوايى مورد نياز از روى فتواندکسهاى راهنما
 • پيگيرى جهت اخذ تصاوير ماهوارهاى ورقه مورد مطالعه.
 • کنترل صحت، کيفيت و تعداد عکس‌ها، تصاوير و نقشه‌هاى خريدارى شده.
 • توجيه عکسهاى هوايى با استفاده از اطلاعات نقشه‌هاى توپوگرافى.
 • همکارى براى حرکت گروه صحرايى و استقرار گروه در منطقه.
 • مشارکت در برداشتهاى زمين شناسى.
 •  مشارکت در نمونه گيرى از واحدهاى سنگى و معدنى.
 • همراهى زمين شناس مسئول ورقه يا همکار ايشان در پيمايشهاى صحرايي.
 • همکارى در کارهاى گروهى کمپ.
 • همکارى در انجام امور مراحل ادارى تهيه نقشه زمين شناسى از ابتدا تا چاپ نقشه.
 • همکارى در اجراى برنامه هاى آزمايشگاهى (شيمى، سنگ نگارى و ديرينه شناسى)، از مرحله ليست کردن و آماده سازى نمونهها تا دريافت و کنترل نتايج آنها.
 • انتقال عوارض زمين‌شناسى از روى عکس‌هاى هوايى به نقشه‌هاى توپوگرافى و تهيه نقشه زمين‌شناسى دست رنگ اوليه.
 • همکارى در تهيه نقشه نهايى، تهيه لژاند، برش‌هاى زمين‌شناسى و گزارش حاشيه نقشه.
 • همکارى در آماده کردن نقشه جهت ارسال به شوراى ارزيابى انتشارات و اعمال نظرهاى ايشان براى هرچه بهتر شدن نقشه‌ها.
 • همکارى در ارسال نقشه به گروه کارتوگرافى و همکارى با ايشان جهت چاپ نقشه و گزارش.

 

زمين شناس همکار

 • وظايف زمين‌شناس همکار مشابه زمين شناس همراه است، با اين تفاوت که ممکن است زمين‌شناس همکار در بخشى از عمليات صحرايى و يا دفترى با هماهنگى زمين‌شناس مسئول حضور نداشته باشد. به اين ترتيب مسووليت و نقش زمين‌شناس همکار به طور معمول کمتر از زمين شناس همراه است.

 

ناظر علمى

 • نظارت بر انجام درست مراحل علمى و فنى فرآيند تهيه نقشه زمين شناسى از ابتدا تا چاپ نقشه و گزارش.
 • حضور در بخشى از عمليات صحرايى و کنترل برداشت‌هاى صحرايى زمين‌شناسان.
 • کنترل بر عمليات آزمايشگاهى و دفتري.
 • مطالعه و اصلاح نهايى نقشه و گزارش.

 

مشاور علمى

گاهى پيچيدگى پديدهاى مختلف زمين‌شناسى (سنگ شناختى، چينه نگارى، ساختمانى و معدنى) موجود در يک نقشه موجب مى‌شود که براى حل مسايل، زمين‌شناسان با تجربه و تخصص‌هاى مختلف لازم باشد؛ در اين صورت زمين شناس مسئول با هماهنگى رييس گروه يا مدير امور و ناظر علمى از يک يا چند مشاور، جهت همکارى در تهيه نقشه دعوت به عمل مى‌آورد. به اين ترتيب مشاور علمى با توجه به تخصص خود، فقط در جهت ارتقاى علمى بخشى از نقشه فعاليت خواهد نمود. وظايف ايشان به شرح زير است:

 • حضور در عمليات صحرايى و کنترل برداشت‌هاى صحرايى زمين ‌شناسان در زمينه‌ى علمى مورد نظر.
 • کنترل بر عمليات آزمايشگاهى و دفترى در زمينه‌ى علمى مورد نظر.
 • مطالعه و اصلاح نهايى نقشه و گزارش در زمينه‌ى علمى مورد نظر.

 

کاردان

·         پيگيرى مراحل ادارى و مالى مرتبط با عمليات صحرايى و دفترى از ابتداى تهيه نقشه تا زمان چاپ نقشه و گزارش آن.

·         هماهنگى با مسئول ورقه جهت برنامه ريزى و عزيمت به منطقه

·         پيگيرى مراحل تهيه حکم ماموريت از زمان پيشنهاد تا صدور.

·         پيگيرى دريافت معرفى ‌نامههاى استاندارى، فرماندارى و بخشدارى که توسط مسئول نقشه درخواست شدهاست.

·         تنظيم ليستهاى مورد نياز وسايل از انبار، با نظر کمکى آشپز و با صلاح ديد مسئول ورقه.

·         دريافت وسايل مورد نياز کمپ از انبار، با کمک راننده وانت.

·         عزيمت به منطقه جهت تهيه مسکن گروه و بر پا کردن کمپ از هر نظر.

·         حسابدارى مخارج اکىپ.

·         مشارکت مستقيم با راننده وانت و آشپز به منظور تهيه نيازهاى روزانه کمپ اعم از مواد غذايى، سوخت و غيره.

·     تهيه فهرست خريدهاى روزانه به تفکيک هزينه‌هاى مربوط به تنخواه گردان و هزينه‌هاى غذايى کمپ و در صورت لزوم، ارايه آن به سرپرست گروه و اعضاى گروه در صورت صلاح ديد سرپرست گروه.

·         هماهنگى با مسئول ورقه به منظور اجراى برنامه‌هاى روزانه (نيازهاى کمپى و صحرايى) يا بلند مدت ماموريت.

·         همراهى با مسئول ورقه در مرحله صحرايى، در برگيرنده مواردى چون نمونه بردارى، حمل نمونه و غيره.

·         جمع آورى وسايل کمپ در پايان ماموريت با کمک گرفتن از آشپز و راننده وانت.

·         تحويل نهايى وسايل کمپ به انبار و تسويه حساب با ايشان.

·         تهيه برش‌هاى نازک سنگ نگارى، فسىل شناسى و ترسيم نقشه در مراحل دفترى و آزمايشگاهي.

·         مشارکت در مراحل تسويه حساب تنخواه گردان، شامل تنظيم فاکتورها، تهيه ليست اقلام مصرفى و پيگيرى آنها تا مراحل نهايي.

 

راننده خودروى صحرايى

·        آماده سازى و رفع تمام عيوب خودرو، قبل ازعزيمت به ماموريت.

·        هماهنگى با مسئول ورقه، و ديگر اعضا، جهت رهسپار شدن به منطقه و کمک به حمل افراد و وسايل آنها.

·        رانندگى خودروى صحرايى در عمليات روزانه به منظور برداشت‌هاى صحرايى در مناطق مورد نظر سرپرست گروه.

·        تا حد ممکن تامين نظر زمين شناس در رساندن ايشان به رخنمون‌هاى سنگى مورد نظر، با استفاده از راه‌هاى جيپ‌رو.

·        هماهنگى با اعضاى گروه براى انجام کارهاى روزانه ماموريت، مانند خريد، دسترسى به مخابرات و حمام.

·        آماده سازى ناهار روزانه گروه صحرايي.

·        تسويه حساب تنخواه گردان با مسئول ورقه، يا همراهان، بلافاصله بعد از اتمام ماموريت.

 

راننده وانت

 • آماده سازى و رفع تمام عيوب خودرو، قبل از عزيمت به ماموريت.
 • مشارکت مستقيم در بارگيرى وسايل از انبار و کمک به کاردان.
 • حمل تمامى وسايل و اثاثيه به محل ماموريت و استقرار نهايى کمپ.
 • مشارکت در تهيه مايحتاج روزانه کمپ با کمک تکنسين و آشپز.
 • حمل تمامى نمونهها و ديگر وسايل کمپ به مرکز، پس از پايان ماموريت.
 • تسويه حساب تنخواه گردان با مسئول ورقه، يا همراهان، بلافاصله بعد از اتمام ماموريت.

 

آشپز :

 • همکارى با تکنسين به منظور تهيه ليست وسايل آشپزخانه مورد نياز در عمليات صحرايى، متناسب با تعداد افراد گروه.
 • همکارى با تکنسين براى دريافت وسايل آشپزخانه مورد نياز از انبار.
 • هماهنگى با تکنسين بمنظور تهيه فهرست مواد غذايى مورد نياز کمپ در طى ماموريت.
 • خريد و تهيه مواد اوليه غذايى با کمک تکنسين و راننده وانت.
 • پخت غذاى روزانه افراد متناسب با نياز گروه صحرايي.
 • تهيه و توزيع چاى و ميوه طبق برنامه تنظيمى تکنسين گروه.
 • شتسشوى ظروف غذا.
 • نظافت آشپزخانه و وسايل آن همراه با پاکيزه نمودن فضاى کمپ.
 • در انتهاى ماموريت، سرشمارى وسايل آشپزخانه، جهت کمک به تکنسين.
 • کمک به تکنسين و راننده وانت در مرحله جمع آورى وسايل کمپ و تحويل کامل آن به انبار.