1-هدف

هدف از اين دستورالعمل تعيين و تفکيک مسئوليت هر يک از اعضاى گروه زمين شناسى مسئول تهيه نقشه زمين شناسى در عمليات دفترى و عمليات صحرايى است.

 

2-تعاريف

عمليات دفترى: به کليه کارهاى ادارى و فنى مرتبط با تهيه نقشه زمين شناسى از زمان آغاز مسئوليت نقشه، تا زمان چاپ آن، که بيشتر در محل سازمان انجام مى‌شود، اطلاق مى‌شود.

عمليات صحرايى: به کليه کارهاى دفترى و فنى مرتبط با تهيه نقشه زمين شناسى که در خارج از سازمان و در محل ماموريت انجام مى‌شود گفته مى‌شود.

 

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و کمپ هاى صحرايى.

 

4-شرح اقدامات

تمام اعضاى گروه زمين شناسى مسئول تهيه نقشه زير نظر سرپرست گروه و مسئول نقشه فعاليت مى‌نمايند، و لازم است در تمام مراحل دفترى و صحرايى مرتبط با فرآيند تهيه نقشه، با ايشان همکارى نمايند. در عمليات صحرايى و مواقع خارج از سازمان حکم ايشان به منزله دستور رياست سازمان است. مسئوليت اعضاى گروه زمين شناسى که به صورت چارت ماتريسى خارج از چارت وظيفه‌اى در گروه تهيه نقشه فعاليت دارند، به شرح زير است:

زمين شناس مسئول:

 • درخواست از زمين شناس همراه يا همکار به منظور گردآورى اطلاعات مقدماتى پيرامون بررسى‌هاى انجام شده پيشين در ارتباط با ورقه مورد نظر و مناطق مجاور.
 • تهيه درخواست خريد عکس و نقشه توپوگرافى ورقه.
 • درخواست تهيه يا خريد داده‌هاى ماهوارهاى يا عکس-نقشه ماهواره‌اي.
 • برنامه ريزى به منظور عزيمت به منطقه، متناسب با موقعيت جغرافيايى و آب و هوايى آن.
 • تهيه پيش نويس حکم ماموريت که در آن تعداد افراد، وسايل نقليه و ميزان تنخواه گردان پيش بينى شده باشد.
 • درخواست تهيه معرفى‌نامه به استاندارى، فرماندارى و بخشدارى منطقه مورد مطالعه به منظور مساعدت آنها براى رفع نيازهاى ضرورى.
 • هماهنگى با افراد گروه براى حرکت به منطقه.
 • تبادل نظر با افراد گروه پس از استقرار در کمپ، به منظور هر چه بهتر انجام شدن ماموريت.
 • برنامه ريزى به منظور شناسايى منطقه و انجام برداشتهاى صحرايي.
 • تشرىح وظايف زمين شناس همراه براى بالا بردن ميزان دقت در کارهاى ارجاعي.
 • تقسيم وظايف در زمينههاى ادارى، مالى و زمين شناسى با زمين شناس همکار براى بازدهى بيشتر کارها.
 • هماهنگى با ناظر علمى نقشه در مراحل صحرايى و دفترى، به منظور هر چه پر بارتر شدن نقشه و برطرف شدن کاستىها.
 • برنامه ريزى جهت سود جستن از مشاور علمى نقشه، در بر طرف شدن برخى از مساىل زمين شناسى و دفتري.
 • توجيه کاردان در ارتباط با برنامههاى روزمره و يا بلند مدت کمپى و صحرايي.
 • ارايه برنامه به راننده صحرايى در ارتباط با برنامههاى روزانه صحرايى و يا زمان بندىهاى رفت و برگشت ماموريت.
 • کنترل و هماهنگى کارهاى روزانه راننده وانت در حين ماموريت، و تعيين مراحل تخليه و بارگيرى وسايل مورد نياز کمپ.
 • فتوژئولوژى عکسهاى هوايى و کنترل آنها با تصاوير ماهوارهاى، با کمک زمينشناسان همراه و همکار.
 • تهيه نقشه و گزارش زمين شناسى، با همکارى زمين شناس همراه.
 • ارسال نقشه به کميته داوران و اعمال نظرهاى ايشان براى هر چه بالاتر رفتن ارزش علمى نقشه.
 • ارسال نقشه به گروه کارتوگرافى و همکارى با ايشان جهت چاپ نقشه و گزارش آن.