دستورالعمل مسئوليت گروه زمين شناسى W-02-RG

 

1-هدف

هدف از اين دستورالعمل تعيين و تفکيک مسئوليت هر يک از اعضاى گروه زمين شناسى مسئول تهيه نقشه زمين شناسى در عمليات دفترى و عمليات صحرايى است.

 

2-تعاريف

عمليات دفترى: به کليه کارهاى ادارى و فنى مرتبط با تهيه نقشه زمين شناسى از زمان آغاز مسئوليت نقشه، تا زمان چاپ آن، که بيشتر در محل سازمان انجام مى‌شود، اطلاق مى‌شود.

عمليات صحرايى: به کليه کارهاى دفترى و فنى مرتبط با تهيه نقشه زمين شناسى که در خارج از سازمان و در محل ماموريت انجام مى‌شود گفته مى‌شود.

 

3-محدوده اجرا

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و کمپ هاى صحرايي.

 

4-شرح اقدامات

تمام اعضاى گروه زمين شناسى مسئول تهيه نقشه زير نظر سرپرست گروه و مسئول نقشه فعاليت مى‌نمايند، و لازم است در تمام مراحل دفترى و صحرايى مرتبط با فرآيند تهيه نقشه، با ايشان همکارى نمايند. در عمليات صحرايى و مواقع خارج از سازمان حکم ايشان به منزله دستور رياست سازمان است. مسئوليت اعضاى گروه زمين شناسى که به صورت چارت ماتريسى خارج از چارت وظيفه‌اى در گروه تهيه نقشه فعاليت دارند، به شرح زير است:

زمين شناس مسئول:

 • درخواست از زمين شناس همراه يا همکار به منظور گردآورى اطلاعات مقدماتى پيرامون بررسى‌هاى انجام شده پيشين در ارتباط با ورقه مورد نظر و مناطق مجاور.
 • تهيه درخواست خريد عکس و نقشه توپوگرافى ورقه.
 • درخواست تهيه يا خريد داده‌هاى ماهوارهاى يا عکس-نقشه ماهواره‌اي.
 • برنامه ريزى به منظور عزيمت به منطقه، متناسب با موقعيت جغرافيايى و آب و هوايى آن.
 • تهيه پيش نويس حکم ماموريت که در آن تعداد افراد، وسايل نقليه و ميزان تنخواه گردان پيش بينى شده باشد.
 • درخواست تهيه معرفى‌نامه به استاندارى، فرماندارى و بخشدارى منطقه مورد مطالعه به منظور مساعدت آنها براى رفع نيازهاى ضرورى.
 • هماهنگى با افراد گروه براى حرکت به منطقه.
 • تبادل نظر با افراد گروه پس از استقرار در کمپ، به منظور هر چه بهتر انجام شدن ماموريت.
 • برنامه ريزى به منظور شناسايى منطقه و انجام برداشتهاى صحرايي.
 • تشرىح وظايف زمين شناس همراه براى بالا بردن ميزان دقت در کارهاى ارجاعي.
 • تقسيم وظايف در زمينههاى ادارى، مالى و زمين شناسى با زمين شناس همکار براى بازدهى بيشتر کارها.
 • هماهنگى با ناظر علمى نقشه در مراحل صحرايى و دفترى، به منظور هر چه پر بارتر شدن نقشه و برطرف شدن کاستىها.
 • برنامه ريزى جهت سود جستن از مشاور علمى نقشه، در بر طرف شدن برخى از مساىل زمين شناسى و دفتري.
 • توجيه کاردان در ارتباط با برنامههاى روزمره و يا بلند مدت کمپى و صحرايي.
 • ارايه برنامه به راننده صحرايى در ارتباط با برنامههاى روزانه صحرايى و يا زمان بندىهاى رفت و برگشت ماموريت.
 • کنترل و هماهنگى کارهاى روزانه راننده وانت در حين ماموريت، و تعيين مراحل تخليه و بارگيرى وسايل مورد نياز کمپ.
 • فتوژئولوژى عکسهاى هوايى و کنترل آنها با تصاوير ماهوارهاى، با کمک زمينشناسان همراه و همکار.
 • تهيه نقشه و گزارش زمين شناسى، با همکارى زمين شناس همراه.
 • ارسال نقشه به کميته داوران و اعمال نظرهاى ايشان براى هر چه بالاتر رفتن ارزش علمى نقشه.
 • ارسال نقشه به گروه کارتوگرافى و همکارى با ايشان جهت چاپ نقشه و گزارش آن.

 

زمين شناس همراه

 • مشارکت در مراحل کارشناسى عمليات صحرايى و دفترى.
 • گردآورى نتايج مطالعات پيشين، پيرامون نقشه مورد نظر و موضوعات مهم آن.
 • پيگيرى درخواست خريد عکس‌هاى هوايى و نقشه‌هاى توپوگرافى مربوط به ورقه و اخذ نهايى آنها.
 • تاييد فهرست عکس‌هاى هوايى مورد نياز از روى فتواندکسهاى راهنما
 • پيگيرى جهت اخذ تصاوير ماهوارهاى ورقه مورد مطالعه.
 • کنترل صحت، کيفيت و تعداد عکس‌ها، تصاوير و نقشه‌هاى خريدارى شده.
 • توجيه عکسهاى هوايى با استفاده از اطلاعات نقشه‌هاى توپوگرافى.
 • همکارى براى حرکت گروه صحرايى و استقرار گروه در منطقه.
 • مشارکت در برداشتهاى زمين شناسى.
 •  مشارکت در نمونه گيرى از واحدهاى سنگى و معدنى.
 • همراهى زمين شناس مسئول ورقه يا همکار ايشان در پيمايشهاى صحرايي.
 • همکارى در کارهاى گروهى کمپ.
 • همکارى در انجام امور مراحل ادارى تهيه نقشه زمين شناسى از ابتدا تا چاپ نقشه.
 • همکارى در اجراى برنامه هاى آزمايشگاهى (شيمى، سنگ نگارى و ديرينه شناسى)، از مرحله ليست کردن و آماده سازى نمونهها تا دريافت و کنترل نتايج آنها.
 • انتقال عوارض زمين‌شناسى از روى عکس‌هاى هوايى به نقشه‌هاى توپوگرافى و تهيه نقشه زمين‌شناسى دست رنگ اوليه.
 • همکارى در تهيه نقشه نهايى، تهيه لژاند، برش‌هاى زمين‌شناسى و گزارش حاشيه نقشه.
 • همکارى در آماده کردن نقشه جهت ارسال به شوراى ارزيابى انتشارات و اعمال نظرهاى ايشان براى هرچه بهتر شدن نقشه‌ها.
 • همکارى در ارسال نقشه به گروه کارتوگرافى و همکارى با ايشان جهت چاپ نقشه و گزارش.

 

زمين شناس همکار

 • وظايف زمين‌شناس همکار مشابه زمين شناس همراه است، با اين تفاوت که ممکن است زمين‌شناس همکار در بخشى از عمليات صحرايى و يا دفترى با هماهنگى زمين‌شناس مسئول حضور نداشته باشد. به اين ترتيب مسووليت و نقش زمين‌شناس همکار به طور معمول کمتر از زمين شناس همراه است.

 

ناظر علمى

 • نظارت بر انجام درست مراحل علمى و فنى فرآيند تهيه نقشه زمين شناسى از ابتدا تا چاپ نقشه و گزارش.
 • حضور در بخشى از عمليات صحرايى و کنترل برداشت‌هاى صحرايى زمين‌شناسان.
 • کنترل بر عمليات آزمايشگاهى و دفتري.
 • مطالعه و اصلاح نهايى نقشه و گزارش.

 

مشاور علمى

گاهى پيچيدگى پديدهاى مختلف زمين‌شناسى (سنگ شناختى، چينه نگارى، ساختمانى و معدنى) موجود در يک نقشه موجب مى‌شود که براى حل مسايل، زمين‌شناسان با تجربه و تخصص‌هاى مختلف لازم باشد؛ در اين صورت زمين شناس مسئول با هماهنگى رييس گروه يا مدير امور و ناظر علمى از يک يا چند مشاور، جهت همکارى در تهيه نقشه دعوت به عمل مى‌آورد. به اين ترتيب مشاور علمى با توجه به تخصص خود، فقط در جهت ارتقاى علمى بخشى از نقشه فعاليت خواهد نمود. وظايف ايشان به شرح زير است:

 • حضور در عمليات صحرايى و کنترل برداشت‌هاى صحرايى زمين ‌شناسان در زمينه‌ى علمى مورد نظر.
 • کنترل بر عمليات آزمايشگاهى و دفترى در زمينه‌ى علمى مورد نظر.
 • مطالعه و اصلاح نهايى نقشه و گزارش در زمينه‌ى علمى مورد نظر.

 

کاردان

·         پيگيرى مراحل ادارى و مالى مرتبط با عمليات صحرايى و دفترى از ابتداى تهيه نقشه تا زمان چاپ نقشه و گزارش آن.

·         هماهنگى با مسئول ورقه جهت برنامه ريزى و عزيمت به منطقه

·         پيگيرى مراحل تهيه حکم ماموريت از زمان پيشنهاد تا صدور.

·         پيگيرى دريافت معرفى ‌نامههاى استاندارى، فرماندارى و بخشدارى که توسط مسئول نقشه درخواست شدهاست.

·         تنظيم ليستهاى مورد نياز وسايل از انبار، با نظر کمکى آشپز و با صلاح ديد مسئول ورقه.

·         دريافت وسايل مورد نياز کمپ از انبار، با کمک راننده وانت.

·         عزيمت به منطقه جهت تهيه مسکن گروه و بر پا کردن کمپ از هر نظر.

·         حسابدارى مخارج اکىپ.

·         مشارکت مستقيم با راننده وانت و آشپز به منظور تهيه نيازهاى روزانه کمپ اعم از مواد غذايى، سوخت و غيره.

·     تهيه فهرست خريدهاى روزانه به تفکيک هزينه‌هاى مربوط به تنخواه گردان و هزينه‌هاى غذايى کمپ و در صورت لزوم، ارايه آن به سرپرست گروه و اعضاى گروه در صورت صلاح ديد سرپرست گروه.

·         هماهنگى با مسئول ورقه به منظور اجراى برنامه‌هاى روزانه (نيازهاى کمپى و صحرايى) يا بلند مدت ماموريت.

·         همراهى با مسئول ورقه در مرحله صحرايى، در برگيرنده مواردى چون نمونه بردارى، حمل نمونه و غيره.

·         جمع آورى وسايل کمپ در پايان ماموريت با کمک گرفتن از آشپز و راننده وانت.

·         تحويل نهايى وسايل کمپ به انبار و تسويه حساب با ايشان.

·         تهيه برش‌هاى نازک سنگ نگارى، فسىل شناسى و ترسيم نقشه در مراحل دفترى و آزمايشگاهي.

·         مشارکت در مراحل تسويه حساب تنخواه گردان، شامل تنظيم فاکتورها، تهيه ليست اقلام مصرفى و پيگيرى آنها تا مراحل نهايي.

 

راننده خودروى صحرايى

·        آماده سازى و رفع تمام عيوب خودرو، قبل ازعزيمت به ماموريت.

·        هماهنگى با مسئول ورقه، و ديگر اعضا، جهت رهسپار شدن به منطقه و کمک به حمل افراد و وسايل آنها.

·        رانندگى خودروى صحرايى در عمليات روزانه به منظور برداشت‌هاى صحرايى در مناطق مورد نظر سرپرست گروه.

·        تا حد ممکن تامين نظر زمين شناس در رساندن ايشان به رخنمون‌هاى سنگى مورد نظر، با استفاده از راه‌هاى جيپ‌رو.

·        هماهنگ

لینک های مرتبط با این بخش
  دستورالعمل تفکيک مسئوليت اعضاى گروه زمين شناسى(W-01-RG) ب
  دستورالعمل تفکيک مسئوليت اعضاى گروه زمين شناسى(W-01-RG) الف

دسترسی های سریع