...ادامه

37- چهارگوش رامهرمز

E-9

38- چهارگوش بهبهان

E-10

1- اردل

(6153)

1- دهدشت

(6151)

2- دهدز

(6053)

2- بهبهان

(6051)

3- آسمارى (ايذه)

(5953)

3- آغاجارى

(5951)

4- کوه کلاله (لردگان)

(6152)

4- گچساران

(6150)

5- صيدون

(6052)

5- بندرديلم

(6050)

6- هفت گل

(5952)

6- رگ سفيد

(5950)

 

 

 

 

39- چهارگوش بوشهر

E-11

40- چهارگوش آمل (چالوس)

F-1

1- گناوه

(6149)

1- نور (محمود آباد)

(6463)

2- گوربى

(6049)

2- نوشهر

(6363)

3- برون مرزى

-

3- چالوس

(6263)

4- بندر ريک

(6148)

4- آمل

(6462)

5- خارک خارکو

(6048)

5- بلده

(6362)

6- برون مرزى

-

6- مرزن آباد (فشکور)

(6262)

 

 

 

 

41- چهارگوش تهران

F-5

42- چهارگوش آران

F-6

1- دماوند

(6461)

1- سياه کوه

(6459)

2- فشم (رودهن)

(6361)

2- درياى نمک

(6359)

3- تهران

(6261)

3- سراجه (حاجى آباد)

(6259)

4- گرمسار

(6460)

4- کوه يخاب

(6458)

5- ورامين

(6360)

5- مرنجاب (ورامين)

(6358)

6- رباط کريم

(6260)

6- آران

(6258)