...ادامه

25- چهارگوش کبودرآهنگ

D-5

26- چهارگوش همدان

D-6

1- آوج

(5861)

1- وفس

(5859)

2- مرزبان

(5761)

2- همدان

(5759)

3- گرماب (زرين آباد)

(5661)

3- تويسرکان

(5659)

4- رزن

(5860)

4- خنداب

(5858)

5- کبودرآهنگ

(5760)

5- ملاير

(5758)

6- کوهين

(5660)

6- نهاوند

(5658)

 

 

 

 

27- چهارگوش خرم آباد

D-8

28- چهارگوش دزفول

D-8

1- شازند

(5857)

1- کوه کى نو

(5855)

2- بروجرد

(5757)

2- شهبازان

(5755)

3- الشتر

(5657)

3- بالا رود

(5655)

4- درود (ازنا)

(5856)

4- لالى

(5854)

5- تنگ هفت

(5756)

5- شوشتر

(5754)

6- خرم آباد

(5656)

6- دزفول

(5654)

 

 

 

 

29- چهارگوش اهواز

D-9

30-چهارگوش آبادان

D-10

1- مسجد سليمان

(5853)

1- ماهشهر

(5851)

2- ملاثانى

(5753)

2- منصورى

(5751)

3- سوسنگرد

(5653)

3- دارخوين

(5651)

4- مارون

(5852)

4- بندرخمينى

(5850)

5- اهواز

(5752)

5- خور موسى

(5750)

6- آب تيمور

(5652)

6- آبادان

(5650)