... ادامه

7- چهارگوش اروميه

B-3

8- چهارگوش مهاباد

B-4

1- اسکو

(5265)

1- مياندوآب

(5263)

2- آذرشهر

(5165)

2- مهاباد

(5163)

3- اروميه

(5065)

3- نقده (پيرانشهر)

(5063)

4- مراغه

(5264)

4- سقز

(5262)

5- عجب شير

(5164)

5- آلوت

(5162)

6- اشنويه

(5064)

6- سردشت

(5062)

 

 

 

 

9- چهارگوش مريوان بانه

B-5

10- چهارگوش قصرشيرين

B-6

1- مريوان

(5261)

1- بايگان

(5259)

2- بانه

(5161)

2- قصرشيرين

(5159)

3- برون مرزى

(5061)

3- برون مرزى

-

4- پاوه

(5260)

4- کرند

(5258)

5- برون مرزى

-

5- سر پل ذهاب

(5158)

6- برون مرزى

-

6- برون مرزى

-

 

 

 

 

11- چهارگوش ايلام

B-7

12-چهارگوش مغان

C-1

1- ايلام

(5257)

1- پارس آباد مغان

(5569)

2- سومار

(5157)

2- برون مرزى

-

3- برون مرزى

-

3- برون مرزى

-

4- مهران

(5256)

4- زيور (زيوه)

(5568)

5- برون مرزى

-

5- اصلاندوز

(5468)

6- برون مرزى

-

6- خدا‌آفرين

(5368)