دستورالعمل شيوه نامگذارى نقشه‌هاى زمين شناسى W-01-RG 

 

1-     هدف

هدف اين دستورالعمل، نامگذارى نقشه‌هاى زمين شناسى با مقياس 000,100: 1 است.

 

2-     تعاريف

هر نقشه زمين شناسى با مقياس 000,100: 1 توسط يک نام معرفى، و موقعيت آن در سطح کشور با يک شماره چهار رقمى مشخص مى‌شود. نام نقشه که نام مهمترين مرکز جمعيتى-نام شهر يا روستاى بزرگ موجود در نقشه- يا عارضه توپوگرافى-نام کوه يا رودخانه يا عوارض مهم در نقشه- است، در بالاى نقشه نوشته مى‌شود. شماره نقشه از فهرست زير استخراج و در گوشه سمت راست و بالاى نقشه درج مى‌شود.

 

3-     محدوده اجرا

کشور ايران.

 

4-     نامگذارى نقشه‌هاى زمين شناسى 000,100: 1

نام و شماره نقشه‌هاى يکصد هزارم بر اساس پيشنهاد سازمان جغرافيايى کشور، به شرح فهرست زير است. در اين فهرست نام نقشه‌هاى يکصد هزارم بر پايه موقعيت آنها در نقشه‌هاى 000,250: 1 توپوگرافى تعيين و معرفى شده است. در شکل 1 موقعيت نقشه‌هاى 000,250: 1 و 000,100: 1 نمايش داده شدهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1: موقعيت نقشه‌هاى 000,250: 1 و 000,100: 1 در نقشه ايران.