حمید رضا مصفی

کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

مدیر گروه محیط رسوبی دیرینه

hr_mosaffa@yahoo.com

 

 

     

هیراد ندیم

کارشناس ارشد

زمین شناسی مخاطرات

   hirad.nadim@gmail.com

               علی اصغر صادقی

 دانشجوی کارشناسی ارشد

رشته پترولوژی

as_sadeghi@yahoo.com

               محمد حسینی                             کارشناس ارشد                    رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی moh29hos@yahoo.com

                           

               

       علیرضا کریمی باوند پور

         دانشجوی دکتری

               

بهنام پاشازاده  

دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

pashazadeh1360@gmail.com

 

سرکار خانم پریسا غلامی زاده

دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

prsgholami@gmail.com