مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 1 / 7
ستون چینه شناسی
مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 2 / 7
نقشه زمین شناسی
مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 3 / 7
نقشه زمین شناسی کرمانشاه
مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 4 / 7
دانه های اسکلتی محیط دریایی (زیر پهنه جزر و مدی)
مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 5 / 7
مدل محیط رسوبی دریایی
مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 6 / 7
مدل محیط رسوبی قاره ای و دریایی
مدل های رسوبی
مدل های رسوبی: عکس شماره 7 / 7
اائیدها
1